แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ฟาติมา (Fatima)
ฟาติมาเป็นสถานที่ที่พระแม่มารีย์ได้ประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแกะ 3 คน คือยาชินทา มาร์โต (7 ขวบ)   ฟรังซิสโก มาร์โต (9 ขวบ) และลูซีอา โดส ซังโตส (10 ขวบ) ตั้งแต่วันที่ 13   พฤษภาคม  - 13 ตุลาคม ค.ศ 1917 รวม 6 ครั้ง ที่ตำบล ลาโควา ดา อิรีอา อยู่ห่างจากฟาติมา 3 กิโลเมตร ประเทศโปรตุเกส
สาเหตุหนึ่งที่พระแม่มารีย์ประจักษ์มาครั้งนี้ มาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่อเริ่มต้นศตวรรษที่ 19 คริสตชนได้รับอิทธิพลจากวัตถุนิยมที่ไร้ศาสนา พระแม่มารีย์ทรงประสงค์ให้คริสตชนใช้โทษบาป สวดสายประคำ มีความศรัทธาภักดีต่อดวงพระทัยนิรมลของพระนาง ให้สวดภาวนาเพื่อคนบาปกลับใจ โดยพระนางบันดาลให้เด็กเห็นสภาพของนรก ในปี ค.ศ 1917 กำลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

ต่อมาเทวดาได้มอบบทภาวนาว่า "ข้าแต่พระเจ้าของลูก ลูกเชื่อ ขอนมัสการและหวังในพระองค์" พระนางตรัสกับพวกเขาถึงดวงพระทัยที่ปวดร้าวต่อโลกที่ทนทุกข์เพราะบาป