แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระธรรมล้ำลึก (Mystery)
คือความจริงของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเผยแสดง  เป็นความจริงซึ่งอยู่เหนือสติปัญญาและการใช้เหตุผลของมนุษย์และความจริงทางด้านศาสนาและศีลธรรมด้วย และแม้เมื่อได้รับการไขแสดงแล้วก็ยังเกินสติปัญญาที่จะเข้าใจได้  (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 4) ธรรมล้ำลึกที่เป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อและชีวิตของคริสตชน คือธรรมล้ำลึกแห่งพระตรีเอกภาพ ที่เผยแสดงในพันธกิจของพระคริสตเจ้าและของพระจิตได้กลายเป็นพันธกิจของพระศาสนจักร ซึ่งส่งบุคลากรออกไปเพื่อประกาศและเผยแผ่ธรรมล้ำลึกแห่งการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของพระตรีเอกภาพ (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 144)

พระธรรมล้ำลึกที่มีลักษณะเหนือธรรมชาติ มี 3 ข้อ

  1. พระธรรมล้ำลึกแห่งพระตรีเอกภาพ พระธรรมล้ำลึกที่พระบุตรทรงรับเอากายมาเกิดเป็นมนุษย์
  2. พระธรรมล้ำลึกการที่มนุษย์เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า
  3. พระธรรมล้ำลึกเกี่ยว “ความชั่วร้าย” อธิบายได้ว่า พระเจ้ามิได้ทรงเป็นต้นเหตุชองความชั่ว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ เพื่อทรงชนะความชั่วร้ายอันเป็นบาปของมนุษย์และเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายอื่นๆ (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 57)