แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระยาห์เวห์ (YHWH)
    คือพระนามของพระเจ้าที่ทรงเผยแสดงพระองค์แก่โมเสส ว่าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงชีวิต คือเป็นพระเจ้าของชื่อผู้เป็น “พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค พระเจ้าของยาโคบ” (อพย.3 - 6)   “เราเป็นผู้ที่เป็นอยู่” (YHWH) 
    พระนามที่น่าเกรงขามของพระเจ้าในยุคของพันธสัญญาเดิมถูกแทนด้วยพระนามว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” (Lord) ในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเจ้าทรงเรียก “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ด้วย