แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระคัมภีร์ (Bible)
    เป็นหนังสือที่รวบรวมงานเขียนของผู้ประพันธ์หลายคนเป็นเวลาพันปี ผู้ประพันธ์เขียนตามการดลใจของพระจิต คริสตชนถือว่าพระคัมภีร์เป็นพระวาจาของพระเจ้า
เนื้อหา  ประวัติศาสตร์ความรอด พระคัมภีร์ชี้ให้เราเห็นว่า พระเจ้าคือใคร มนุษย์คือใคร ทำไมจึงต้องการให้พระเจ้าช่วยให้รอด ความรอดนี้สำเร็จในองค์พระคริสตเจ้า และเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะรับส่วนในความรอดนี้
จุดมุ่งหมายในการเขียนพระคัมภีร์คือ ต้องการเปิดเผยความจริงที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระคัมภีร์ประกอบด้วย หนังสือประเภทต่างๆ 73 เล่ม มี 2 ภาค คือ
ภาคพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) นับตั้งแต่ต้น (สร้างโลก) มาจนถึงพระเยซูเจ้า   มี 46 เล่ม ประกอบด้วยหนังสือประเภทประวัติศาสตร์ ปรีชาญาณ ประกาศก
ภาคพันธสัญญาใหม่ (The New Testament) นับตั้งแต่พระเยซูเจ้ามา มี 27 เล่ม ประกอบด้วยหนังสือพระวรสาร 4 เล่มโดยนักบุญมัทธิว นักบุญมาร์โก นักบุญลูกา และนักบุญยอห์น หนังสือกิจการอัครสาวก จดหมายของนักบุญเปาโล   ของนักบุญเปโตร ของนักบุญยอห์น ของนักบุญยูดา นักบุญยากอบ   หนังสือวิวรณ์ 
ส่วน “หนังสือในสารบบที่สอง” (Deutero Canonical Books) เป็นหนังสือที่พระศาสนจักรคาทอลิกรับรองเป็นพระคัมภีร์ แต่ไม่มีอยู่ในฉบับภาษาฮีบรู มี 7 ฉบับ ได้แก่หนังสือ โทบิต ยูดิธ มัคคาบี 2 ฉบับ  ปรีชาญาณ บุตรสิรา บารุค
เราต้องอ่านพันธสัญญาเดิมโดยระลึกเสมอว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้นิพนธ์พระคัมภีร์ทั้งหมด พระองค์ทรงจัดไว้อย่างปรีชาฉลาด  ในพันธสัญญาใหม่ซ่อนเร้นอยู่ในพันธสัญญาเดิม  และให้พันธสัญญาเดิมแสดงตัวอย่างเด่นชัดในพันธสัญญาใหม่ (“ Dei Verbum” ข้อ 16)   
หนังสือพระวรสารเป็นหนังสือที่เด่นที่สุด เพราะเป็นพยานสำคัญถึงพระชนมชีพและคำสั่งสอนของพระวจนาถต์ (องค์ความจริง) ผู้ทรงรับเอาสภาพมนุษย์มาบังเกิดเป็นมนุษย์และพระผู้ไถ่กู้ของเรา
“พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคบ ที่แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน วินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้” (ฮบ.4.12) “สามารถเสริมสร้างและประทานส่วนมรดกพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย” (กจ. 20.32 เทียบ 1 ธส. 2.13)
นักบุญอัมโบรสกล่าวไว้ว่า “เราพูดกับพระเจ้าเมื่อเราภาวนา เราฟังพระองค์เมื่อเราอ่านพระวาจาของพระเจ้า”
พระคัมภีร์ ธรรมประเพณี และอำนาจการสั่งสอนของพระศาสนจักร สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องความรอดพ้นของวิญญาณตามรูปแบบของตน ภายใต้การกระทำของพระจิต
ในปี ค.ศ 2002 (พ.ศ 2545) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ ในประเทศไทย ได้จัดแปลและพิมพ์พระคัมภีร์พร้อมแทรกอรรถาธิบาย จากหนังสือ Jerusalem Bible ของพระศาสนจักรคาทอลิก