แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระคาร์ดินัล   (Cardinal)
พระคาร์ดินัลคือ พระสังฆราชหรือพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพระสันตะปาปา เป็นสมณศักดิ์สูงสุดในพระศาสนจักร (โรมัน) คาทอลิก รองจากสมเด็จพระสันตะปาปา
   ในตอนแรกนั้นพวกท่านปฏิบัติศาสนบริการในส่วนต่างๆของกรุงโรม   (ตามคำว่า cardines ในภาษาละติน)   รวมกันเป็นสภาพระคาร์ดินัล  พระคาร์ดินัลรับหมวกสี่เหลี่ยมสีแดง (biretta)  เครื่องแต่งกายเป็นสีแดง(ทั้งเสื้อหล่อ ผ้าคลุมไหล่และหมวกเล็กๆ) ท่านสวมแหวนที่นิ้วมือและแขวนกางเขนด้วยเชือกสีแดง สีแดง (ยังเรียกอีกว่า "สีเลือดหมูของพระคาร์ดินัล") เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ที่ท่านสัญญาต่อพระสันตะปาปาจนกระทั่งพร้อมที่จะหลั่งเลือดเพื่อพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร

สีของอัครสังฆราชและสังฆราชนั้นเป็นสีม่วง (เสื้อหล่อ ผ้าคลุมไหล่และหมวกใบเล็ก) ท่านยังสวมแหวนอันเป็นสัญลักษณ์ถึงการแต่งงานกับพระศาสนจักร (อันเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ของ  "พระคริสตเจ้าองค์เจ้าบ่าว") ท่านแขวนกางเขนที่หน้าอกด้วยสายสีเขียวที่ห้อยจากคอ สีม่วงในเทศกาลรับเสด็จพระคริสตเจ้า ผู้ใหญ่บางท่านในพระศาสนจักรเช่นผู้แทนของพระศาสนจักรก็สวมเสื้อสีม่วงด้วย
พระคาร์ดินัลทำหน้าที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำแก่พระสันตะปาปาในงานปกครองพระศาสนจักร เป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพระคาร์ดินัลองค์หนึ่งขึ้นเป็นพระสันตะปาปาแทนองค์เก่าที่สิ้นพระชนม์
รากศัพท์ “Cardinalis” (ภาษาลาติน) มาจากคำภาษาลาตินว่า “cardo” แปลว่า “บานพับ”  ตำแหน่งนี้จึงเป็น “บุคคลหลัก” ของงานบริหารในพระศาสนจักร
    เครื่องหมายประจำตำแหน่งของพระคาร์ดินัลคือ หมวก “บีเร็ตต้า” สีแดง หมายถึงสีเลือด ที่พระคาร์ดินัลจะต้องมีความกล้าหาญถึงกับยอมสละชีวิตเพื่อป้องกันคำสอนของพระศาสนจักร เสริมสร้างความสงบสุขของคริสตชน
    คำนำหน้าที่ใช้กับพระคาร์ดินัล คือ “His Eminence” (พระสันตะปาปาใช้ “His Holiness) – ส่วนพระสังฆราชใช้ “His Excellency”)
    วันที่ 5 มกราคม ค.ศ 1983 (พ.ศ 2526) สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงแต่งตั้งพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นพระคาร์ดินัล ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อและในปี 1994 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก “สภาที่ปรึกษาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสันตะสำนัก”