แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระศาสนจักร (Church)
     พระศาสนจักรคือกลุ่มคนผู้มีความเชื่อเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นฆราวาส นักบวชหรือพระสงฆ์          มีการติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ              มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต ยอมรับการชี้นำของพระจิตเจ้า มีความใฝ่ฝันเดียวกันที่จะมุ่งไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าเสมอโดยกระบวนการเปลี่ยนจิตกลับใจ ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ และร่วมสร้างพระอาณาจักร ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นผู้นำให้โลกแล้ว  ตามแผนการสร้างโลกและจักรวาลและตามแผนการไถ่กู้ของพระเจ้า เพื่อมนุษย์และสิ่งสร้างทั้งมวลในจักรวาลจะได้คืนดีกับพระเจ้าดังเดิม
ประวัติศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย  ศูนย์กลางการปกครองที่วาติกัน ได้ส่งผู้แทนเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา พ.ศ. 2110 (ค.ศ. 1567) ได้แก่ธรรมทูต (มิชชันนารี – MISSIONARY.  ชาวโปรตุเกส นักบวชคณะโดมินิกัน จากมะละกา (แถบอินโดนีเซียในปัจจุบัน) (พ.ศ. 2548  มีสมาชิกประมาณ 3 แสนคน พระสงฆ์หรือบาทหลวง 710 องค์ ภราดา (บราเดอร์) 121 คน ภคินี (ซิสเตอร์) 1439 คน วัด 463 แห่ง (จากปฏิทินคาทอลิก ค.ศ. 2005 / 2548)
 (จากปฏิทินคาทอลิก ค.ศ. 2012 / 2555- พื้นที่ 518,894,058 คน ประชากร 65,051,283 คน คาทอลิก368,463 คน พระสังฆราชและพระสงฆ์(สังฆมณฑล) 497 องค์พระสงฆ์ (ต่างสังฆมณฑลและนักบวช) 14/277 องค์ (รวมพระสงฆ์ 774 องค์) ภราดา (บราเดอร์) 113 คน ภคินี (ซิสเตอร์) 1,493 คน วัด 499 แห่ง)
    สำนักงานของสภาพระสังฆราช (สังฆนายก) คาทอลิกแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 122 / 11  ชั้น 2  ซ.นนทรี 14  (ซอยนาคสุวรรณ) ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 0-2681-3900 ต่อ 1201,1202 โทรสาร  0-2681-5301,0-2618-5369 ถึง 70
 E-mail: thaicbct@cbct.net, cbct.th@hotmail.com