แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระหรรษทาน (grace)
 คือพระพรที่ให้เปล่าที่พระเจ้าประทานแก่เรา เพื่อทำให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของพระตรีเอกภาพและสามารถกระทำเพราะความรักต่อพระองค์ แบ่งเป็นหลายประเภท ได้แก่
1. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร ทำให้ผู้รับบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์  นมัสการพระเจ้า มีชีวิตพระ เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ ไม่ขึ้นกับประสบการณ์ของเรา
2. พระหรรษทานปัจจุบัน (พระพรที่ขึ้นกับกรณีแวดล้อม) พระหรรษทานพิเศษหรือพระพรพิเศษ (มีไว้เพื่อความดีส่วนรวมของพระศาสนจักร)