แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

นักบุญเปโตร (St.Peter)
     นักบุญเปโตร คือ หัวหน้าอัครสาวกของพระเยซูเจ้า และเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของพระศาสนจักร เดิมชื่อ “ซีโมน”  เป็นบุตรของยอห์น  (มธ. 16:17)  ประกอบอาชีพประมง ที่ตำบลเบธไซดา(ยน. 1:44)  แต่ต่อมาได้ย้ายมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองคาร์เปอร์นาอุม(มก.1:21,29)  นักบุญอันดรูว์น้องชายของท่านได้เป็นคนแนะนำให้ท่านติดตามพระเยซูเจ้า(ยน. 1:42)

    พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อให้ท่านใหม่ว่า  “เปโตร” ซึ่งแปลว่า “ศิลา” อันจะเป็นฐานที่ตั้งแห่งพระศาสนจักรของพระองค์   และด้วยความเชื่อมั่นคงของเปโตรเรื่องการเป็น “พระคริสตเจ้า” ของพระองค์   พระองค์จึงทรงมอบอำนาจในการรับคนเข้าอาณาจักรสวรรค์   อำนาจในการตัดสินเรื่องข้อคำสอนและระเบีบบวินัยเพื่อบริหารหมู่คณะให้กับ
เปโตรโดยทรงใช้คำพูดที่ว่า    “เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้    จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย  ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ จะแก้ในสวรรค์ด้วย” (มธ 16:19)
    นักบุญเปโตรมีกุญแจ เพราะเป็นหน้าที่ของท่านที่จะปิดหรือเปิดรับคนให้เข้ามาในอาณาจักรสวรรค์ โดยผ่านการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร.   “ผูก” หมายถึงการลงโทษให้ขับจากหมู่คณะ
(พระศาสนจักร)  “แก้” หมายถึงอนุญาตให้กลับมาอยู่ในหมู่คณะอีก พระเจ้าในสวรค์ทรงรับรองตามการตัดสินของประมุขพระศาสนจักรในโลกนี้ด้วย คำสัญญาของพระเยซูเจ้ากับผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตรด้วย พระเยซูเจ้าทรงพระประสงค์จะจัดการเกี่ยวกับอนาคตของพระศาสนจักรโดยจัดโครงสร้างซึ่งจะไม่ล้มเลิกไปหลังความตายของนักบุญเปโตร (ลก. 22.31 และ ยน. 21.15) แสดงถึงการเป็นหัวหน้าของบรรดาอัครสาวกด้วย
    นักบุญเปโตรเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของพระศาสนจักร ท่านได้ถูกจับตรึงกางเขนในกรุงโรม  ตามที่พระเยซูเจ้าทรงเคยบอกท่านไว้ ( 2 ปต. 1:13-15)  แต่ท่านได้ขอร้องให้เอาศีรษะทิ่มลง  โดยกล่าวว่าท่านไม่สมควรที่จะตายในลักษณะเดียวกับพระเยซูเจ้า