แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

นาซาเร็ธ (Nazareth)

    นาซาเร็ธเป็นเมือง ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของปาเลสไตน์ ในแคว้นกาลิลี  นาซาเร็ธตั้งอยู่บนภูเขาและมีภูเขากับหุบเขาสลับซับซ้อนอยู่ล้อมรอบ  เมืองนี้ไม่มีความสำคัญทางการเมือง  ไม่มีอะไรเด่นในสายตาคนทั่วไป (ยน 1:43-46)

    บิดามารดาของพระเยซูเจ้าอยู่ที่เมืองนาซาเร็ธ (ลก 2:4)  ครั้นจักรพรรดิออกัสตัสทรงออกกฤษฎีกาให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน  ทำให้โยเซฟต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่เมืองของตนคือ เบธเลเฮม ในแคว้นยูเดีย พร้อมกับพระนางมารีย์ซึ่งกำลังทรงพระครรภ์  หลังจากพระเยซูเจ้าประสูติ บิดามารดาของพระองค์ก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์ เพื่อหนีความโหดร้ายของกษัตริย์เฮโรด และสองปีต่อมาจึงเดินทางกลับไปอยู่ที่เมืองนาซาเร็ธอีก (มธ.2:19-23; ลก.2: 39-40)  พระเยซูเจ้าทรงเติบโตที่นาซาเร็ธ(ลก. 2:51; 4:16)  จนกระทั่งทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์เมื่อพระชนมายุประมาณ 30 พรรษา (มก. 1:9; ลก. 3:23)
    เป็นธรรมเนียมของชาวยิวที่จะเรียกคนตามชื่อเมืองที่เขาอยู่  เขาจึงเรียกพระเยซูเจ้าว่า เยซูชาวนาซาเร็ธ  ใครๆก็ใช้ชื่อนี้ไม่ว่าเป็นมิตรสหาย ศัตรู ทูตสวรรค์ ผีโสโครก บุคคลธรรมดา เจ้าหน้าที่ หรือแม้แต่พระองค์เอง (มธ. 26:71; มก. 1:23-24; 16:5-6; ลก. 24:19; ยน. 18:5; 19:9; กจ. 2:22; 22:8)   พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนในศาลาธรรมอย่างน่าจับใจ   แต่ไม่ยอมกระทำการอัศจรรย์ให้พวกเขาดู  ทั้งยังกล่าวคำสอนที่เป็นอุปมาอันเป็นเหตุให้คนที่ได้ยินขัดเคืองใจ  จนตั้งใจที่จะผลักพระองค์ลงหน้าผา  แต่ก็ไม่สำเร็จ (ลก. 4:16-30; มก. 6:1-6)
    หลังจากพระเยซูคริสตเจ้าเสด็จสู่สวรรค์  คนทั่วไปเรียกคริสตชนในสมัยนั้นว่า พวกนาซาเร็ธ  ตามชื่อที่เคยเรียกพระเยซูเจ้า(กจ. 24:5)   ชาวยิวและชาวอาหรับยังใช้ชื่อนี้เรียกคริสตชนจนถึงทุกวันนี้
    ปัจจุบันเมืองนาซาเร็ธอยู่ในเขตแดนของประเทศอิสราเอล (สารานุกรม พระคริสตธรรมคัมภีร์ เล่มที่ 1 ก-ฟ :ดอน เฟล็มมิ่ง)