แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสุขแท้ 8 ประการ (The Eight Beatitudes)
ความสุขแท้ 8 ประการนี้เป็นคำอวยพรที่องค์พระผู้เป็นเจ้า (พระเยซูเจ้า.) ได้ประทานแก่สาวกและประชาชนที่มาฟังบทเทศน์บนภูเขา(มธ. 5:1-12)  ซึ่งสถานที่นั้นน่าจะเป็นเนินเขาแห่งหนึ่งใกล้เมืองคาเปอรนาอุมเหนือพื้นที่ราบเกเนซาร์ (Genesar) คุณลักษณะทั้งหลายอันควรได้รับการอวยพรดังที่พระคริสตเจ้าทรงหยิบยกขึ้นมาประกาศอย่างชัดแจ้ง สรุปให้เห็นท่าทีหนึ่งเดียวของจิตที่มุ่งไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างมั่นคง 

คุณลักษณะเหล่านี้รับรองสิทธิในการเข้าหรือการครอบครองพระอาณาจักรของพระเจ้า  และเป็นเครื่องประกันว่า คำสอนพื้นฐานของพระศาสนจักรมีความสำคัญเป็นพิเศษในการสอนศีลธรรมต่างๆที่มีลักษณะเจาะจงไว้เพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้า  คุณลักษณะต่างๆที่พระเจ้าทรงอวยพรไว้ ได้แก่
1)    ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข  เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
2)    ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการ ปลอบโยน
3)    ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
4)    ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
5)    ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
6)    ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
7)    ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
8)    ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
    วิเคราะห์   “ความสุขแท้”เป็นบทเทศน์หนึ่งใน 5 บทของนักบุญมัทธิว เพราะท่านประพันธ์พระวรสารในช่วงเบียดเบียน 15 ปีก่อนหน้านั้น พระวิหารกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายซึ่งมีผลต่อชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวยิว ชุมชนคริสตชนเพิ่มขึ้นจากชนต่างชาติ เขาต้องการคำตอบว่าวิธีที่จะดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขในโลกที่รุนแรงทั้งจากการครอบครองของอาณาจักรโรมันและความตึงเครียดในชุมชน
     นักบุญมัทธิวจึงวาดภาพของพระเยซูเจ้าที่เป็นพระอาจารย์ ประทานคำแนะนำด้านจริยธรรมสำหรับผู้มีความเชื่อในเวลาทนทุกข์นั้น ตอบสนองธรรมประเพณีของชุมชนยิวด้วย พระโอวาทของพระเยซูเจ้าบนภูเขาซีนาย 5 ตอน (มธ.7.28/11.1/13.53/19.1/26.1) ที่สร้างความหวัง ได้สอดคล้องกับหนังสือ 5 เล่มของโมเสส
(www.americancatholic.org.)