แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สังฆานุกร ศัพท์นี้แปลคำภาษากรีกว่า “diakonos” ซึ่งแปลว่า “ผู้รับใช้ (ที่โต๊ะอาหาร)” เป็นกลุ่มคนในพระศาสนจักรตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการเงินและการบริหารทรัพย์สิน ตลอดจนการรับใช้สังคม เป็นผู้ช่วยในการบริหารพระศาสนจักรของ “episkopos” (พระสังฆราช) และของ “presbyteroi” (พระสงฆ์) คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับหน้าที่นี้มีเขียนไว้ ใน 1 ทธ 3:8-13