แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โครเนลิอัส นายร้อยชาวโรมันประจําซีซารียา ผู้นับถือพระเจ้าและให้ทานคนยากจนด้วยใจกว้างขวาง ครั้งหนึ่งทูตสวรรค์สั่งเขาในนิมิตให้ส่งคนไปตามเปโตรซึ่งอยู่ที่ยัฟฟามา (ดู เปโตร) เปโตรพบว่าที่บ้านนั้นมีทั้งเพื่อนทหารและญาติ พี่น้องของโครเนลิอัสกลุ่มหนึ่งกําลังคอยฟังข่าวประเสริฐ ในที่สุดคนเหล่านี้เชื่อในพระเยซูและรับศีลล้างบาป นี่นับเป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่กลับใจเชื่อพระเยซู กจ. 10