แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เครสเซนส์ เพื่อนของเปาโล อยู่กับเปาโลช่วงที่เปาโลถูกจําคุกที่โรม ต่อมาแยกไปทํางานที่กาลาเทีย 2 ทธ. 4:10