แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คายาฟาส มหาปุโรหิตในเยรูซาเล็ม ค.ศ. 18-36 ขณะที่พระเยซูถูกไต่สวน เขากับอันนาสพ่อตาพิพากษาว่าพระองค์ผิดในข้อหาหมิ่นประมาท และส่งตัวไปให้ปีลาตลงโทษ คายาฟาสเป็นมหาปุโรหิตที่ถูกกล่าวถึงในกิจการ เขาข่มเหงคริสตชนสมัยแรก มธ. 26:3, 57-68; ลก. 3:2; ยน. 18:13-28; กจ. 5:17-28