แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พลัง...ที่เปลี่ยนแปลง (ชีวิต)
1132410745เราพลาดแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อเรา ถ้าเราคิดว่าพระวรสารเป็นเพียงกุญแจสู่ชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าทรงตั้งใจให้พระวรสารช่วยเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมในชีวิตประจำวันของเรา พระองค์ให้เรามีจุดประสงค์ใหม่และพลังใหม่ เพื่อเราดำเนินชีวิตต่อไป นักบุญเปาโลสอนว่า “พระองค์สิ้นพระชนม์แทนทุกคน เพื่อผู้มีชีวิตจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไป แต่มีชีวิตเพื่อพระองค์ผู้ได้สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อเขา” (2คร 5:15)

พลังที่มีชีวิตของพระเจ้า
คุณอาจเริ่มสนใจความจริงในพระวรสาร แต่ยังคิดว่า “ก็ยังคงเป็นไปไม่ได้” คุณคิดถูก คุณรู้ว่าคุณควรรัก แต่ก็ไม่สามารถ คุณไม่ตั้งใจจริงๆ คุณต้องการพลังพระวรสารของพระเยซูเจ้าเป็นเพียงการเริ่มเปลี่ยนแปลง พระวรสารจุดประกายการสร้างสันติสุขด้วยการให้แรงบันดาลใจ และเสริมศักยภาพเราให้แสวงหา
เราต้องพบปะพลังที่มีชีวิตชีวาของพระวรสาร คือ ชีวิตพระคริสตเจ้าในเราด้วย ไม่ใช่แค่สิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเรา แต่สิ่งที่พระองค์กำลังทำเดี๋ยวนี้ในเรา (อ่าน อฟ 3:16-19)
ชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลง เมื่อพระเจ้าทรงเสริมศักยภาพคุณให้ปฏิบัติกับคนอื่น เหมือนที่พระองค์ปฏิบัติกับคุณ
คุณสามารถรักศัตรู แม้คุณได้เป็นศัตรูของเขา พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์เพื่อทำให้คุณคืนดีกับพระเจ้า คุณเลียนแบบอย่างพระองค์ได้ รักที่เสียสละต่อผู้ที่ทำผิดกับคุณ (1ยน 3:16; ลก 6:27-28)
คุณสามารถเริ่มแก้ไขข้อขัดแย้ง คุณได้เป็นคนบาป เมื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพื่อคุณ ดังนั้น คุณสามารถเริ่มคืนดีกับบุคคลที่ได้ทำผิด... ต่อต้านคุณ (รม 5:8; มธ 5:23-24, 18:15)
คุณสามารถยอมรับความผิดของตนเอง เพราะเหตุว่าพระเยซูเจ้าได้เห็นบาปของคุณอย่างละเอียด คุณก็ไม่ต้องซ่อนบาป คุณไปสารภาพไว้วางใจว่าจะพบเมตตาธรรม และการชำระโดยอาศัยพระคริสตเจ้า (1ยน 1:8-9)
คุณสามารถทำข้อขัดแย้งให้เป็นโอกาสเป็นประจักษ์พยาน ชีวิตของคุณมิได้เป็นของคุณเองอีกต่อไป พระเยซูเจ้าทรงซื้อคุณด้วยพระโลหิตและช่วยคุณให้เป็นทูตเต็มเวลาแห่งการคืนดี อาศัยพระหรรษทาน คุณสามารถใช้ข้อขัดแย้งทุกครั้ง เป็นเหมือนโอกาสปฏิบัติความรัก คืนดี และช่วยคนอื่นให้เชื่อใจในพระองค์ (2คร 5:15-21)
พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ยิ่งเรารู้และเจริญชีวิตตามพระวรสาร เราก็ยิ่งถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้สร้างสันติสุขเหมือนพระคริสตเจ้า เมื่อเรามีประสบการณ์ว่าพระเจ้าทรงรัก ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ดังนั้น เราก็รักเป็น ให้อภัยเป็น และคืนดีได้
พระวรสารเปลี่ยนแปลง...ฉัน
ยิ่งฉันได้ภาวนาและคิดถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทำเพื่อฉัน ใจของฉันก็ระบายความยโสที่คิดว่าตเป็นคนดีซื่อตรงออกไป ใจเปี่ยมด้วยความปรารถนาจะเจริญชีวิตตามพระวรสาร เมื่อเราได้รับเมตตาธรรมจากพระเจ้า เราก็แบ่งปันต่อ นี่คือพระวรสารเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพ เมื่อเราเห็นคุณค่า และสวมกอด (หลงรัก) พระวรสาร นั่นคือพลังของพระเจ้าเพื่อสร้างสันติสุข


แปลสรุปจากหนังสือ Resolving Everyday Conflict ของ Ken Sande, Pauline 2011, หน้า 31-38
คำสอน 5 นาที พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์