แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Lords Day

เราเรียก วันอาทิตย์ ว่าเป็นวันของพระเจ้า ในวันนี้เรานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการเฉลิมฉลองพิธีศีลมหาสนิท อีกทั้งยังเป็นวันที่เรียกว่า วันสับบาโต ด้วย