แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความชั่วคืออะไร
    ความชั่วเป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้กับสิ่งเลว หรือสิ่งที่เป็นบาป ความชั่วเป็นบางอย่างที่ต่อต้านพระเจ้า และไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์  ซึ่งรวมทั้งนิสัยเห็นแก่ตัว การกระทำที่ไม่ดี การเมินเฉยต่อพระเจ้า ความชั่วเข้ามาสู่โลก เมื่ออาดัมและเอวาได้กระทำบาป เมื่ออยู่ในสวนเอเดน ซึ่งเราสามารถอ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้ในพระคัมภีร์หนังสือปฐมกาล

ตั้งแต่นั้นมา มนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีแนวโน้มไปในการกระทำความผิด ซึ่งเรียกว่า “ธรรมชาติของบาป” ดังนั้น ความชั่วในโลกมาจากความเป็นคนบาปของมนุษย์ที่มาจากธรรมชาติ  ความชั่วมาจากซาตานโดยตรงด้วย เพราะซาตานเป็นศัตรูกับพระเจ้า ปิศาจพยายามที่จะให้มนุษย์ต่อต้านพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระองค์ ข่าวดี คือ เราสามารถชนะความชั่วในตัวของเราและของโลก     โดยการมอบชีวิตของเราไว้ในพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าซาตาน

ข้อความสำคัญ    จงละเว้นความชั่วทุกรูปแบบ (1 เธสะโลนิกา 5:22)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง 
ปฐมกาล 2:9  พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ทรง​บันดาล​ให้​ต้นไม้​ทุก​ชนิด​งอก​ขึ้น​จาก​ดิน ต้นไม้​เหล่า​นี้​งดงาม​ชวน​มอง​และ​มี​ผล​น่ากิน มี​ต้นไม้​แห่ง​ชีวิต​ต้น​หนึ่งอยู่​ที่​กลาง​สวน และ​มี​ต้นไม้​แห่ง​ความ​รู้ดี​รู้​ชั่ว
คำถามที่เกี่ยวข้อง   

  • บาปคืออะไร
  • ทำอย่างไรจึงไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า