แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ถ้าเราใช้ต้นไม้หมดลง ทำไมพระเจ้าไม่ทรงสร้างเพิ่มเติม
    พระเจ้าทรงสร้างต้นไม้จำนวนมาก  แต่ขึ้นอยู่กับเราที่จะรู้จักใช้อย่างประหยัด ไม่ใช้มากเกินไป ต้นไม้บางอย่างถูกตัดเพื่อนำไปใช้ทำกระดาษ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต้นไม้บางชนิดถูกตัดเพื่อนำไปสร้างบ้าน ตู้ โต๊ะ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ    บางคนกล่าวว่าเรากำลังทำต้นไม้ให้หมดไป เมื่อพระเจ้าทรงสร้างต้นไม้และพืชอื่นๆ ทรงกระทำให้มันสามารถเกิดต้นใหม่ได้ โดยเมล็ดที่ตกลงบนพื้นดินและงอกเป็นต้นใหม่ แต่ต้องใช้เวลานานหลายปีเพื่อจะให้ต้นไม้เหล่านี้สูงใหญ่ขึ้น  

ดังนั้น มนุษย์จึงควรระมัดระวังไม่ตัดต้นไม้มากกว่าต้นที่เกิดขึ้นมาใหม่ พระเจ้าทรงมอบงานให้มนุษย์เอาใจใส่ดูแลโลก ทั้งนี้รวมทั้งการใช้ต้นไม้อย่างชาญฉลาดและปลูกชดเชย

ข้อความสำคัญ    
พระเจ้าตรัสว่า “เราจงสร้างมนุษย์ขึ้นตามภาพลักษณ์ของเรา ให้มีความคล้ายคลึงกับเรา ให้เป็นนายปกครองปลาในทะเล นกในท้องฟ้า สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:26)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
เฉลยธรรมบัญญัติ 20:19  ​เมื่อ​ท่าน​ล้อม​เมือง​ใด​เมือง​หนึ่ง​เป็น​เวลานาน​แล้ว​โจมตี​เพื่อ​จะ​ยึด​ได้ ท่าน​จะ​ต้อง​ไม่​ใช้​ขวาน​โค่น​ไม้ผล​รอบๆ เมือง​นั้น ท่าน​จะ​กิน​ผลไม้​ได้ แต่​อย่า​โค่น​ต้นไม้​เลย เพราะ​ต้นไม้​ไม่​ใช่​ศัตรู​ของ​ท่าน​ที่​จะ​ต้อง​ทำลาย
วิวรณ์ 7:3 “อย่า​ทำลาย​แผ่น​ดิน​หรือ​ทะเล​หรือ​ต้นไม้ จนกว่า​เรา​จะ​ได้​ประทับตรา​ไว้​ที่​หน้าผาก​ของ​บรรดา​ผู้​รับใช้​พระ​เจ้า​ของ​เรา”
สำหรับพ่อ-แม่/ครู    
ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินมีความไวต่อสิ่งแวดล้อม คำถามแบบนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านจะสอนเด็กๆ ให้กระทำดี เอาใจใส่ดูแลแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสร้าง คือทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม