แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“นิรันดร์กาล” นานเพียงใด
เราไม่สามารถนึกคิดได้ว่า “นิรันดร์กาล” นานเพียงใด นิรันดร์กาลดำเนินตลอดไป บางครั้งเวลาที่มีความสุขเราปรารถนาให้เวลานั้นอยู่ต่อไปไม่อยากให้จบ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ วันหยุด หรือเพื่อนรักมาเยี่ยม สิ่งเหล่านี้มีเวลามาถึงแล้วก็จบลง 

อย่างไรก็ตาม นิรันดร์กาลไม่มีวันจบสิ้น พระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์ และพระองค์ทรงประทานชีวิต
นิรันดร์แก่เรา ถ้าเรารู้จักพระเยซู เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดไปในสวรรค์  หลังจากชีวิตของเราบนโลกนี้จบสิ้นลงแล้ว

ข้อความสำคัญ

ท่านที่รักทั้งหลาย สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องไม่ลืม คือสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เพียงหนึ่งวันก็เหมือนกับหนึ่งพันปี และหนึ่งพันปีก็เหมือนกับหนึ่งวัน (2 เปโตร 3:8) 

 

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
สดุดี 41:13; 90:14
13ขอถวายพระพระพรแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตลอดไปเทอญ อาเมน อาเมน
14ทุกยามเช้าโปรดประทานความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างเต็มเปี่ยมข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้โห่ร้องด้วยความเบิกบานและยินดีตลอดชีวิต
1 ทิโมธี 1:17
17ขอพระเกียรติยศและพระสิริรุ่งโรจน์ตลอดนิรันดร จงมีแด่พระเจ้าองค์เดียวที่เราแลเห็นไม่ได้ พระผู้ทรงเป็นอมตะ และพระผู้ทรงเป็นกษัตริย์นิรันดร อาเมน

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง

นิรันดร์กาลคืออะไร