แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พ่อครับ/ค่ะ ทำไมหนูต้องมีพ่อสองคน คือพ่อและพระเจ้า
เราเรียกพระเจ้าว่า “บิดาของเรา” เพราะพระองค์ทรงสร้างเรามา เฝ้าดูแลเอาใจใส่ และจัดหาสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นให้กับเรา พระองค์เป็นเหมือนพ่อที่เป็นมนุษย์ แต่ทรงสมบูรณ์แบบ พระเจ้าประทานพ่อและแม่ที่เป็นมนุษย์แก่เรา เพื่อเอาใจใส่ดูแลเราในโลกนี้ นี่คือเหตุผลที่ทำไมพระเจ้าจึงทรงบอกให้เด็กๆ เชื่อฟังพ่อแม่ และพระบิดาเจ้าในสวรรค์ ก็เพื่อความดีของเราเอง

ข้อความสำคัญ    พระเยซูเจ้า สอนว่า “แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานของดีๆ แก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ” (มัทธิว 7:11)       
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
อพยพ 20:12 จง​นับถือ​บิดา​มารดา เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​มี​อายุ​ยืน​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ที่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ประ​ทาน​ให้​ท่าน
เอเฟซัส 6:1-3  ​​บุตร​ทั้ง​หลาย จง​เชื่อฟัง​บิดา​มารดา ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​การ​กระทำ​เช่นนี้​ถูกต้อง  ​“พระ​บัญญัติ​ที่​ว่า จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มารดา” เป็น​พระ​บัญญัติ​แรก​ซึ่ง​มี​พระ​สัญญา​ควบคู่​อยู่​ด้วยว่า  ​“แล้ว​ท่าน​จะ​อยู่​บน​แผ่น​ดิน​อย่าง​เป็นสุข และ​มี​อายุ​ยืน”
คำถามที่เกี่ยวข้อง   

  • พระเจ้าทรงเป็นบิดาของเราหมายความว่าอย่างไร
  • มีอะไรที่เหมือนและแตกต่างกัน ระหว่างพระเจ้าและพ่อของเราที่เป็นมนุษย์
  • ทำไมพระเจ้าจึงบอกเด็กๆว่า ให้เชื่อฟังพ่อแม่ ผู้ปกครอง