แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ใครสร้างพระเจ้า
ไม่มีใครสร้างพระเจ้า พระองค์ทรงดำรงอยู่เสมอ เราไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ และทุกสิ่งที่เรารู้เป็นเพียงการเริ่มต้น หรือตอนจบ แต่ละวันมีเวลากลางวันและกลางคืน การเล่นบาสเก็ตบอล มีการโยนบอลเปิด และกระดิ่งสัญญาณปิดการเล่น มนุษย์เกิดและตาย  แต่พระเจ้าไม่ทรงมีจุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุด พระองค์ทรงเป็นอยู่เสมอและจะคงอยู่ต่อไป

ข้อความสำคัญ    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้าทั้งหลายมาทุกยุคทุกสมัย ก่อนภูเขาจะเกิด ก่อนที่แผ่นดินโลกจะถือกำเนิดมา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงดำรงอยู่ตลอดไป (สดุดี 90:1-2)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   

ฮีบรู 13:8    ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ทรง​เป็น​องค์​เดียว​เสมอ ทั้ง​อดีต ปัจจุบัน​และ​ตลอดไป
วิวรณ์ 1:8,18    พระ​เจ้า องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​ปัจจุบัน ผู้​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​อดีต​และ​ผู้​เสด็จ​มา ​พระ​ผู้​ทรง​สรร​พา​นุ​ภาพ​ตรัส​ว่า “เรา​คือ อัลฟาและ​โอ​เมก้า”
เรา​เป็น​ผู้​มี​ชีวิต เรา​ตาย​ไป​แล้ว แต่​บัดนี้​เรา​มี​ชีวิต​อยู่​ตลอด​นิรันดร เรา​มี​อำนาจ​เหนือ​ความ​ตาย​และ​เหนือ​แดน​ผู้ตาย
คำถามที่เกี่ยวข้อง     

  • พระเจ้ามาจากไหน 
  • พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ได้หรือไม่
  • พระเจ้าอายุเท่าไหร่