แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเยซูเจ้าจึงต้องการให้เราติดตามพระองค์
พระเยซูเจ้าทรงบอกประชาชนให้ติดตามพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นหนทางไปสู่พระเจ้า สู่สวรรค์และสู่ชีวิตนิรันดร เมื่อพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในโลกนี้ บรรดาศิษย์และประชาชนอื่นๆ ที่ติดตามพระองค์ ด้วยการเดินเคียงข้างพระองค์ และฟังพระวาจาของพระองค์ ในปัจจุบันนี้เราติดตามพระเยซูเจ้าโดยกระทำตามแบบอย่างพระองค์ และกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงสอน

ข้อความสำคัญ   
พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา  ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น ก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดร แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิตนิรันดร มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต มนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา” (มัทธิว 16:24-26)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง  
มัทธิว 4:19  ​​พระ​องค์​ตรัส​สั่ง​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา​เถิด เรา​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​เป็น​ชาวประมง​หาม​นุษย์”
ยอห์น 14:6  ​​พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า เรา​เป็น​หนทาง ​ความ​จริง และ​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​ไป​เฝ้า​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​ผ่าน​ทาง​เรา