แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราไม่ขึ้นไปดูสวรรค์แล้วก็กลับมา
153661คำถามนี้เป็นเหมือนการถามว่า “ฉันสามารถเป็นวัยรุ่นแล้วกลับมาเป็นเด็กตามเดิมได้หรือไม่”   เป็นสิ่งจำเป็นเพราะเธอจะเติบโตขึ้นเข้าสู่ช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่น แต่เธอไม่สามารถกระโดดข้ามไปอยู่ในวัยนั้นและกลับมาเป็นเด็กเหมือนเดิม วิธีเดียวการเดียวกันนี้ สวรรค์เป็นอะไรที่มากกว่าที่ที่เราจะไปเยี่ยม เราจะไปต่อเมื่อเราจบชีวิตนี้ไปแล้ว และพระเจ้าจะทรงเตรียมเราให้พร้อมที่จะไปที่นั้น เราทราบว่ามีสวรรค์ เพราะพระเจ้าเองทรงบอกเราในพระวาจาของพระองค์ คือ พระคัมภีร์ และพระเยซูเจ้าเองทรงสัญญาว่า “จะทรงจัดเตรียมสถานที่”   ดังนั้น เราจึงสามารถมีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดไป (ยอห์น 14:2) เมื่อเราไปอยู่สวรรค์เราจะไม่อยากกลับมา

ข้อความสำคัญ 
หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นนิมิต ประตูสวรรค์เปิดบานหนึ่ง และข้าพเจ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินก่อนนั้นดังดุจเสียงแตร พูดกับข้าพเจ้าว่า “จงขึ้นมาข้างบนนี้เถิด ฉันจะชี้ให้ท่านเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้”  ทันใดนั้น ข้าพเจ้าก็ตกอยู่ในภวังค์และเห็นพระบัลลังก์องค์หนึ่งตั้งอยู่ในสวรรค์ ผู้หนึ่งประทับอยู่บนพระบัลลังก์นั้น พระผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ ทรงมีลักษณะเหมือนเพชรและทับทิมแดง มีรุ้งลักษณะเหมือนมรกต ล้อมรอบพระบัลลังก์ (วิวรณ์ 4:1-3)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
อพยพ 33:22
 ​เมื่อ​เรา​ผ่าน​ไป และ​สำแดง​สิริ​รุ่งโรจน์​ของ​เรา เรา​จะ​เอา​ท่าน​ซ่อน​ไว้​ใน​ซอก​หิน​นั้น และ​จะ​ใช้​มือ​ของ​เรา​บัง​ท่าน​ไว้​จนกว่า​เรา​จะ​ผ่านพ้น​ไป
มัทธิว 17:2
 ​แล้ว​พระ​วรกาย​ของ​พระ​องค์​ก็​เปลี่ยน​ไป​ต่อหน้า​เขา ​พระ​พักตร์​เปล่ง​รัศมี​ดุจ​ดวงอาทิตย์ ฉลอง​พระ​องค์​กลับ​มี​สี​ขาว​ดุจ​แสง​สว่าง
2 โครินธ์ 12:2-3
ข้าพ​เจ้า​รู้จัก​มนุษย์​คน​หนึ่ง​ผู้​เลื่อมใส​ใน​พระ​คริสต​เจ้า เมื่อ​สิบ​สี่​ปี​มา​แล้ว​เขา​ถูก​ดึง​ตัว​ขึ้น​สวรรค์​ชั้น​ที่​สาม แต่​จะ​ไป​ใน​ร่างกาย​หรือ​นอก​ร่างกาย ข้าพ​เจ้า​ไม่​อาจ​รู้​ได้ ​พระ​เจ้า​ทรง​ทราบ ข้าพ​เจ้า​รู้จัก​มนุษย์​ผู้​นี้ จะ​อยู่​ใน​ร่างกาย หรือ​นอก​ร่างกาย ข้าพ​เจ้า​ไม่​อาจ​รู้​ได้ ​พระ​เจ้า​ทรง​ทราบ
คำถามที่เกี่ยวข้อง   

  • มีสวรรค์อยู่ที่นั่นจริงๆ หรือ
  • ทำไมตอนนี้ฉันจึงไปสวรรค์ไม่ได้
  • เมื่อตายแล้วฉันจะไปสวรรค์ได้อย่างไร