แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมฉันจึงรู้สึกกลัว ถ้าพระเยซูเจ้าทรงสถิตอยู่กับฉัน
    พระเยซูเจ้าสถิตอยู่กับเราเสมอ แม้เราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ และบ่อยครั้งที่เราไม่รู้สึกแตกต่าง พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้รู้จักวางใจในพระองค์ เชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเรา เป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกกลัว ในความเป็นจริง การรู้สึกกลัวเป็นสิ่งที่ดี เราควรกลัวอันตราย เพราะความกลัวจะทำให้เราปลอดภัยอยู่ห่างไกลจากสุนัขที่ดุร้าย หรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจกระทำให้เราได้รับบาดเจ็บ 

พระเจ้าทรงต้องการให้เรากลัว เพื่อเตือนเราให้มีความไว้ใจในพระองค์ ความกลัวควรเป็นสัญญาณให้เรามีความไว้ใจในพระเจ้า และกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เรากระทำ  แต่มิได้หมายความว่า พระเยซูเจ้ามิได้อยู่กับเรา
ข้อความสำคัญ    ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติ  ประทานสันติแก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกวิถีทาง ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับทุกท่านเถิด (2 เธสะโลนิกา 3:16)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
มัทธิว 28:20    จง​สอน​เขา​ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำ​สั่ง​ทุก​ข้อ​ที่​เรา​ให้แก่​ท่าน แล้ว​จง​รู้​เถิด​ว่า​เรา​อยู่​กับ​ท่าน​ทุก​วัน​ตลอดไป​ตราบ​จน​สิ้น​พิภพ
ฟิลิปปี 4:6        อย่า​กระวนกระวายใจ​ถึง​สิ่งใด​เลย จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ถึง​ความ​ปรารถนา​ทุกอย่าง​ของ​ท่าน​โดย​คำ​อธิษ​ฐาน การ​วอน​ขอ​พร้อมด้วย​การ​ขอบ​พระ​คุณ