แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราจะเห็นพระเจ้าอย่างแท้จริงไหม
108369    จงคิดเกี่ยวกับคนที่คุณต้องการใช้เวลาด้วยมากที่สุด เป็นใครหนอ นักร้อง นักเขียนหรือนักกายกรรมที่คุณชอบ เพื่อนที่ดีที่สุดที่ย้ายบ้านไปแล้ว สมาชิกครอบครัวที่ตายไปแล้ว
    คริสตชนหลายคนพูดว่า พวกเขาต้องการใช้เวลากับพระเยซูเจ้า พวกเขาต้องการที่จะเห็นพระผู้ช่วยให้รอดที่สร้างพวกเขา สิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขาและทำให้ชีวิตพวกเขาในสวรรค์เป็นไปได้ –พระองค์รักพวกเขามากกว่าคนอื่น

    ระหว่างบทเทศน์บนภูเขา พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5.8) ดังนั้น นั่นหมายถึงใช่ เราจะเห็นพระเจ้า แต่พระเยซูเจ้าตรัสอีกว่า “พระเจ้าทรงเป็นจิต” (ยน 4.24) พระองค์หมายถึงพระบิดาเจ้าไม่มีร่างกาย แต่พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงมีร่างกาย และเพราะพระเยซูเจ้าคือพระเจ้าเอง ดังนั้น การเห็นพระเยซูเจ้าก็จะเห็นพระเจ้าด้วย

    ประกาศกอิสยาห์ในพันธสัญญาเดิม ได้เห็นนิมิตของพระเจ้า “ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่บนพระบัลลังก์สูงและตั้งอยู่บนที่สูง ชายฉลองพระองค์แผ่เต็มพระวิหาร” (อสย 6.1) ประกาศกอิสยาห์รู้ว่า พระเจ้ายิ่งใหญ่ที่น่าครั่นคร้ามประทับนั่งบนบัลลังก์ เขาไม่ต้องมีใครบอกว่า “นั่นไงล่ะ พระเจ้า”
    การเห็นพระเจ้าทำให้ประกาศกอิสยาห์กลัว – เหมือนกับนักบุญเปโตร ซูซาน ลูซี่ และมิสเตอร์และมิสซิสบีเวอร์ส “ทุกอย่างน่ากลัว” เมื่อพวกเขาได้ยินอัสลาน
    เราไม่อาจตำหนิประกาศกอิสยาห์สำหรับความกลัวของท่านที่มีมากกว่าพวกเด็กในนาร์เนีย เพราะปกติคนเรามักจะไม่เห็นพระเจ้าแม้กระทั่งการเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งจะทำให้คนกลัวก็ตาม (ดู ดาเนียล 10.7-10) บางทีประกาศกอิสยาห์คิดถึงพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสกับโมเสสว่า “ท่านจะดูหน้าเราไม่ได้ เพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้” (อพย 33.20) แต่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ประกาศกอิสยาห์เห็นพระองค์ในสวรรค์ เราจะเห็นพระเจ้าได้ (วว 22.3-4)
    ยิ่งเรามีเวลาอยู่กับพระเจ้า เรายิ่งรู้จักพระองค์ พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่น่ามหัศจรรย์ในจักรวาลเชียวล่ะ (แท้จริงทุกคนจะตายในเวลาที่กำหนด จริงสิ แต่ความตายไม่ใช่ตอนจบของเรื่อง พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า วันหนึ่งเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดกาล นั่นหมายถึงเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากที่เราตายแล้ว พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทุกคนสนใจที่จะรู้จักหรือจะอ่านเกี่ยวกับพระองค์ ลองคิดเกี่ยวกับคำถามที่เราสามารถทูลถามพระเจ้า คุณคงพร้อมที่จะเขียนเป็นรายการใช่ไหม ข้าพเจ้ามั่นใจเช่นนั้น)
    เมื่อคุณรู้จักพระเยซูเจ้าดีขึ้น พระนามของพระองค์จะอยู่เหนือสุดของรายชื่อบุคคลที่คุณต้องการใช้เวลาอยู่ด้วยทั้งวัน คุณรู้สึกมีความสุขที่จะพบกับนักกีฬา และดาราภาพยนตร์ แต่ในไม่ช้า คุณจะรู้สึกเบื่อเล็กน้อย พระเยซูเจ้าจะไม่เคยทำให้เราเบื่อ และสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือ คุณไม่ต้องรอที่จะอยู่กับพระองค์เลย เพียงคุณสามารถใช้เวลากับพระองค์ตอนนี้ได้เลย คุณทำสิ่งนี้ด้วยการอ่านพระวาจาของพระองค์ (อ่านพระคัมภีร์ สวดภาวนาถึงพระองค์ และขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอยู่กับพระองค์ตลอดวัน)

ที่มา: หนังสือสวรรค์สำหรับเด็ก