แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเจ้าและพระเยซูเจ้าจึงทรงรักมนุษย์
พระเจ้าทรงรักเรา เพราะพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะรัก พระเจ้ามิได้รักเราเพราะเราเป็นคนดีหรือคนน่าคบหา  ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครดีพอที่จะเหมาะสมกับความรักของพระเจ้า ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์สำหรับเรา ถึงแม้บางครั้งเราไม่สนใจและไม่เชื่อฟังพระองค์

ข้อความที่สำคัญ
แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเรา เพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาป (โรม 5:8)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
ยอห์น 1:12; 16:7
ผู้ใด​ที่​ยอมรับ​พระ​องค์​คือ​ผู้​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์9 ​พระ​องค์​ประ​ทาน​อำนาจ​ให้​ผู้​นั้น​กลาย​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า
​เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ที่​เรา​ไป​นั้น​ก็​เป็น​ประโยชน์​กับ​ท่าน เพราะ​ถ้า​เรา​ไม่​ไป ​พระ​ผู้ช่วย​เหลือ​ก็​จะ​ไม่​เสด็จ​มา​หา​ท่าน แต่​ถ้า​เรา​ไป เรา​จะ​ส่ง​พระ​องค์​มา​หา​ท่าน
สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู
วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจความรักของพระเจ้า คือต้องแสดงให้เขาเห็น โอบกอดเขา อบรมเขา ชื่นชมเขา แนะนำเขา ฝึกฝนเขาให้มีระเบียบวินัย พูดกับเขา ให้เวลาพวกเขา ยอมรับเขา ให้อภัยเขา ช่วยเหลือเขา ยืนเคียงข้างเขา และจัดหาสิ่งจำเป็นให้เขา โดยทางความรักความเอาใจใส่ของเรา เด็กๆ จะเข้าใจถึงความรักของพระเจ้า