แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเจ้าจึงไม่ทรงให้อภัยกับทุกๆ คน
ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือยุติธรรมสำหรับพระเจ้าที่จะให้อภัยกับทุกคน มีการลงโทษที่จะต้องได้รับเมื่อกระทำผิด  การลงโทษสำหรับการกระทำผิดต่อต้านพระเจ้า คือ ความตาย ความตายนิรันดร  แต่พระเจ้าทรงรักเรามาก จึงทรงส่งพระเยซูพระบุตรแต่พระองค์เดียวเป็นค่าไถ่โทษของเรา  โดยสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในโลก จึงในทุกวันนี้ทุกคนสามารถได้รับการอภัย   โดยทางความไว้วางใจในพระคริสตเจ้า

ข้อความที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีความแตกต่างใดๆ อีก ทุกคนกระทำบาป  และขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า  แล้วทุกคนก็ได้รับความชอบธรรมเป็นของประทาน โดยทางพระหรรษทานอาศัยการไถ่กู้เราให้เป็นอิสระในพระคริสตเยซู พระเจ้าทรงสถาปนาพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปโดยอาศัยความเชื่อและโดยอาศัยการหลั่งโลหิต เพื่อจะได้สำแดงความเที่ยงธรรมของพระองค์   โดยอดกลั้นไม่ลงโทษบาปในอดีต (โรม 3:23-25)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
มาระโก 8:31
 ​​พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​เริ่ม​สอน​บรรดา​ศิษย์​ว่า “บุตร​แห่ง​มนุษย์​จะ​ต้อง​รับ​การ​ทรมาน​อย่าง​มาก จะ​ถูก​บรรดา​ผู้อาวุโส มหา​สม​ณะ และ​ธรร​มา​จารย์​ปฏิเสธ​ไม่​ยอมรับ และ​จะ​ถูก​ประหาร​ชีวิต แต่​สาม​วัน​ต่อมา จะ​กลับคืน​ชีพ”
ยอห์น 3:16
​​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​อย่าง​มาก​จึง​ประ​ทาน​พระ​บุตร​เพียง​พระ​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์​เพื่อ​ทุก​คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​บุตร​จะ​ไม่​พินาศ​แต่​จะ​มี​ชีวิต​นิรันดร​
โรม 5:8
แต่​พระ​เจ้า​ทรง​พิสูจน์​ว่า​ทรง​รัก​เรา เพราะ​พระ​คริสต​เจ้า​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา​ขณะที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป
ฮีบรู 2:14-17; 8:3; 9:13-14, 22-23
บุตร​ทุก​คน​มี​เลือดเนื้อ​ร่วม​กัน​ฉันใด ​พระ​องค์​ก็​ทรง​มี​เลือดเนื้อ​ร่วม​กับ​มนุษย์​ทุก​คน​ด้วย​ฉันนั้น เพื่อ​ว่า​โดย​การ​สิ้น​พระ​ชนม์ ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำลาย​มาร ผู้​มี​อำนาจ​เหนือ​ความ​ตาย​ลง​ได้ เพื่อ​ทรง​ปลดปล่อย​ผู้​ตก​เป็น​ทาส​อยู่​ตลอดชีวิต​เพราะ​ความ​กลัว​ตาย​ให้​เป็น​อิสระ​ได้ โดย​แท้​จริง​แล้ว ​พระ​องค์​มิได้​เอา​พระ​ทัย​ใส่​ต่อ​บรรดา​ทูต​สวรรค์ แต่​เอา​พระ​ทัย​ใส่​ต่อ​เชื้อสาย​ของ​อับ​รา​ฮัม จึง​จำเป็น​ที่​พระ​องค์​จะ​ต้อง​ทรง​เป็น​เหมือน​กับ​บรรดา​พี่​น้อง​ทุก​ประการ เพื่อ​พระ​องค์​จะ​ทรง​เป็น​มหา​สม​ณะ​ที่​เพียบพร้อม​ด้วย​พระ​กรุณา​และ​ทรง​ซื่อสัตย์​ใน​การ​ติดต่อ​กับ​พระ​เจ้า ไถ่​โทษ​ชดเชย​บาป​ของ​ประชากร​ได้
1 ยอห์น 1:7
แต่​ถ้า​เรา​ดำเนิน​ชีวิต​ใน​ความ​สว่าง ดังที่​พระ​องค์​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​ความ​สว่าง​แล้ว เรา​ทุก​คน​ก็​สนิท​สัมพันธ์​กันด้วย และ​พระ​โลหิต​ของ​พระ​เยซู​เจ้า ​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ ก็​ชำระ​เรา​ให้​สะอาด​จาก​บาป​ทั้งปวง​
คำถามที่เกี่ยวข้อง

  • ทำไมพระเยซูเจ้าจึงต้องสิ้นพระชนม์