แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
ขอขอบคุณเจ้าของ youtube และขออนุญาตเผยแพร่นะครับ