แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Sation of the Cross

ทางแห่งกางเขน (เดินรูป 14 ภาค) เป็นการภาวนาที่ระลึกพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ในวัด (โบสถ์) มักจะมีรูปภาพ 14 รูป หรือเรียกว่า สถาน ที่แสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างทางที่พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขน จนถึงการสิ้นพระชนม์