แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กษัตริย์ซาโลมอนทรงรักปรีชาญาณa


    2ข้าพเจ้ารักปรีชาญาณตั้งแต่วัยเยาว์
    ข้าพเจ้าตั้งใจให้ปรีชาญาณเป็นคู่ชีวิต
    ข้าพเจ้าหลงรักปรีชาญาณเพราะความงามของเธอ
    3ปรีชาญาณแสดงว่าตนมีศักดิ์ศรีสูงส่ง เพราะมีชีวิตร่วมกับพระเจ้า
    และเป็นที่รักของพระองค์ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง
    4ปรีชาญาณมีส่วนร่วมในความรู้ของพระเจ้า
    และเป็นผู้เลือกงานที่พระองค์จะทรงกระทำ
    5ถ้าในชีวิตนี้ ทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งน่าปรารถนาแล้ว
    จะมีสิ่งใดเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากกว่าปรีชาญาณเล่า
    เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลงานของปรีชาญาณ
    6ถ้าผู้ใดต้องการทำงานด้วยความรอบรู้
    ใครจะเป็นนายช่างที่ชำนาญมากกว่าปรีชาญาณเล่า
    7ถ้าผู้ใดรักความชอบธรรม
    ก็จะรู้ว่าคุณธรรมต่างๆเป็นผลงานของปรีชาญาณb
    ปรีชาญาณสอนความรู้ประมาณและความรอบคอบ
    สอนความยุติธรรมและความกล้าหาญ
    ไม่มีสิ่งใดมีประโยชน์ในชีวิตแก่มนุษย์มากกว่าคุณธรรมเหล่านี้
    8ถ้าผู้ใดปรารถนาจะมีประสบการณ์หลากหลาย
    ปรีชาญาณก็รู้อดีต และเห็นล่วงหน้าถึงอนาคต
    ปรีชาญาณเข้าใจคำคมและไขปริศนาcต่างๆ
    ปรีชาญาณรู้ล่วงหน้าถึงเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ต่างๆ
    รวมทั้งเหตุการณ์ตามฤดูกาลและยุคสมัยd