เหตุผลที่ทรงพระทัยปรานี

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เหตุผลที่ทรงพระทัยปรานี


ที่พระองค์ไม่ทรงลงโทษบาปของเขานั้น
มิใช่เพราะทรงเกรงกลัวผู้ใด
12ผู้ใดเล่าอาจทูลพระองค์ได้ว่า “พระองค์ทรงทำอะไร”
หรือผู้ใดจะต่อต้านพระวินิจฉัยของพระองค์ได้
ผู้ใดจะกล้ากล่าวหาพระองค์ว่าทรงทำลายชนชาติที่ทรงสร้าง
ผู้ใดจะตั้งตนต่อสู้พระองค์เพื่อปกป้องคนอธรรม
13เพราะนอกจากพระองค์แล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เอาพระทัยใส่ทุกสิ่ง
และที่พระองค์จะต้องพิสูจน์ว่ามิได้ทรงตัดสินอย่างอยุติธรรม
14กษัตริย์หรือเจ้านายพระองค์ใดจะเผชิญหน้ากับพระองค์
เพื่อปกป้องผู้ที่พระองค์ทรงลงโทษได้
15พระองค์ทรงเที่ยงธรรม ทรงปกครองจักรวาลอย่างยุติธรรม
ทรงคิดว่าการลงโทษผู้ไม่สมควรจะรับโทษนั้นg
ไม่สอดคล้องกับพระอานุภาพของพระองค์
16พระฤทธานุภาพของพระองค์เป็นบ่อเกิดแห่งความยุติธรรมh
    การที่ทรงเป็นเจ้านายเหนือจักรวาลทำให้พระองค์ทรงปรานีทุกคน
17พระองค์ทรงสำแดงพระฤทธานุภาพแก่ผู้ที่ไม่เชื่อพระอานุภาพของพระองค์
พระองค์ทรงกำจัดความหยิ่งยโสของผู้ที่รู้จักพระองค์
18พระองค์ทรงพลานุภาพอย่างสมบูรณ์ จึงทรงพิพากษาอย่างอ่อนโยน
ทรงปกครองข้าพเจ้าทั้งหลายiด้วยพระทัยปรานี
เพราะพระองค์ทรงใช้พระอานุภาพตามที่พอพระทัย