ความเชื่อถือพระเจ้าทำให้ชาวอิสราเอลไม่นับถือรูปเคารพ


15.    1ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ทรงพระทัยดี ทรงความซื่อสัตย์
ทรงความเพียรอดทน ทรงปกครองจักรวาลด้วยพระเมตตา
2แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปแล้ว ก็ยังเป็นของพระองค์
รู้จักพระอานุภาพaของพระองค์
แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ทำบาปอีก
เพราะรู้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นของพระองค์
3การรู้จักพระองค์เป็นความชอบธรรมสมบูรณ์
การรู้จักพระอานุภาพของพระองค์เป็นรากของชีวิตอมตะb
4การที่มนุษย์ค้นพบศิลปะเลวร้าย
หรือการที่ช่างวาดเหน็ดเหนื่อยอย่างไร้ประโยชน์
วาดรูปที่ตกแต่งด้วยสีฉูดฉาดนั้น
ไม่ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายหลงผิด
5เมื่อคนโฉดเขลาเห็นรูปเหล่านี้
ก็เกิดความปรารถนาแรงกล้า
อยากจะได้รูปที่ไม่เคลื่อนไหวของภาพที่ไม่มีชีวิต
6พวกที่สร้าง อยากได้ และกราบไหว้รูปเคารพ
ย่อมเป็นผู้ที่รักความชั่วร้าย และสมควรจะได้รับตามที่เขามีความหวัง