แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

20151129 093520 resize

    อาสนวิหารอัสสัมชัญได้เปิดคอร์สการเรียนคำสอนผู้ใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ที่เตรียมจะเป็นคริสตชน ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.10-11.30 น. เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2015 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 5 เดือน ซึ่งมีผู้สนใจเรียนประมาณ 25-30 คน
    ดังนั้น แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ จึงได้จัดพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 (สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า) ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.30 น. โดยคุณพ่อสานิจ  สถะวีระวงส์  เป็นประธาน ณ หอประชุมชั้น 4 ร.ร. อัสสัมชัญศึกษา

    เพื่อพาพวกเขาเข้าวัดอย่างเป็นทางการ แนะนำให้ชุมชนคริสตชนรู้จัก และมีประสบการณ์กับชุมชนคริสตชนของเรา ดังรายนามต่อไปนี้
1.    คุณสุธาเทพ  โบสิทธิพิเชฎฐ์
2.    คุณอรรควัฒน์ วิรัชศิลป์
3.    คุณกุณฑลี  คุปตะวาทิน
4.    คุณธนัชญา  วอนแม้น
5.    คุณนฤวัช  จันทับ
6.    คุณอิศรญา  ไชยานนท์
7.    คุณอัจฉรา  หน่อสร้อยทอง
8.    คุณพิราม  จันทร์เรือง
9.    คุณวิลาวรรณ  แสงรัตนพร
10.    คุณศิริภา    จูทศถงค์
11.    คุณพิจาริณี  จรัสศิริรัตน์
12.    คุณปรียาวรรณ์  จันทรคุปต์
13.    ด.ญ.นันท์นภัส  จรัสพรธัญญา
14.    คุณกฤตยา  จรัสพรธัญญา
15.    คุณสิริลักษณ์  บรรจงกุลลิขิต
16.    คุณปฐมาวดี  มงคลประพฤติ
17.    คุณอารยา  เลียบเจริญรุ่งชัย
18.    MS.Keiko  Hassan
ขอพี่น้องโปรดทักทายพวกเขา และภาวนาให้พวกเขาเป็นพิเศษด้วย