แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

DSC035944 resize

อาสนวิหารอัสสัมชัญได้เปิดคอร์สการเรียนคำสอนผู้ใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ที่เตรียมจะเป็นคริสตชน ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.10-11.30 น. เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2014 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 5 เดือน ซึ่งมีผู้สนใจเรียนประมาณ 20-25 คน
ดังนั้น แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ จึงได้จัดพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 (สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า) ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.30 น. โดยคุณพ่อสานิจ  สถะวีระวงส์  เป็นประธาน ณ หอประชุมชั้น 4 ร.ร. อัสสัมชัญศึกษา
เพื่อพาพวกเขาเข้าวัดอย่างเป็นทางการ แนะนำให้ชุมชนคริสตชนรู้จัก และมีประสบการณ์กับชุมชนคริสตชนของเรา ดังรายนามต่อไปนี้

1.    คุณทรงศักดิ์ งามศรี
2.    คุณอานุภาพ วังบุญโลธร
3.    คุณวรวุฒิ จิราสมบัติ
4.    คุณเสฏฐวุฒิ นิยมสามารถ
5.    คุณมาวิน ฤกษ์พินัย
6.    คุณภูริชญ์ อมตะสินธุ์
7.    คุณวสันต์ พิริยะ
8.    คุณปฐมพงษ์ วงษ์เจริญกิจ
9.    คุณภานุพงศ์ คงเสถียรกุล
10.    คุณเอกกวีร์ พิทักษ์ธนัชกุล   
11.    คุณจันทร์ฉาย สุวรรณโชติ   
12.    คุณกนกกาญจน์ ณ บางช้าง
13.    คุณศิรินทรา สุทธิประภา
14.    คุณนภาพร อินทนนท์ศักดิ์ 
15.    คุณนันท์นภัส ฤกษ์อุดมศักดิ์
16.    คุณเพลินตา นิลพงษ์   
ขอพี่น้องโปรดทักทายพวกเขา และภาวนาให้พวกเขาเป็นพิเศษด้วย

นอกจากอาสนวิหารอัสสัมชัญแล้ว ก็ยังมีวัดอื่นที่จัดพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอนผู้ใหญ่ ด้วยเช่นกัน

 

วัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่