^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

XII. บทเพลงสรรเสริญของโทบิต

XII. บทเพลงสรรเสริญของโทบิต


13    1โทบิตจึงเขียนคำอธิษฐานภาวนาแสดงความยินดีว่าa
    2”ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดนิรันดร
    พระอาณาจักรของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกกาลสมัย
    พระองค์ทรงลงโทษและทรงพระกรุณา
    ทรงส่งมนุษย์ลงไปยังแดนมรณะแล้วทรงฉุดเขาขึ้นมาอีก
    ไม่มีผู้ใดหลีกหนีพระหัตถ์ของพระองค์ได้
    3บรรดาบุตรของอิสราเอลเอ๋ย จงสรรเสริญพระองค์ต่อหน้าประชาชาติ
    พระองค์ทรงบันดาลให้ท่านกระจัดกระจายไปในหมู่ชนชาติทั้งหลาย
    4ท่านจะได้ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์
    ท่านทั้งหลายจงเทิดทูนพระองค์ต่อหน้าบรรดาผู้มีชีวิต
    พระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา
    ทรงเป็นพระบิดาของเรา ทรงเป็นพระเจ้าตลอดนิรันดร
    5พระองค์ทรงลงโทษท่านเพราะความอธรรมของท่าน
    แต่จะทรงแสดงพระกรุณาแก่ท่านทุกคน
    พระองค์จะทรงรวบรวมท่านbจากชนทุกชาติ
    ที่ท่านกระจัดกระจายไปอยู่ด้วย
    6ถ้าท่านกลับมาเชื่อในพระองค์สุดดวงใจและสุดวิญญาณ
    ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์เฉพาะพระพักตร์
    พระองค์จะทรงหันกลับมาพบท่าน
    จะไม่ทรงซ่อนพระพักตร์จากท่านอีกต่อไป
    7จงพิจารณาเถิดว่าพระองค์ทรงกระทำดีต่อท่านเพียงใด
    จงร้องตะโกนขอบพระคุณพระองค์
    จงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรม
    จงเทิดทูนพระมหากษัตริย์จอมจักรวาลc
    8ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ในแผ่นดินที่ข้าพเจ้าถูกเนรเทศ
    ประกาศพระอานุภาพและความยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่ชนต่างชาติซึ่งเป็นคนบาป
    คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงกลับใจเถิด
    จงกระทำความยุติธรรมเฉพาะพระพักตร์
    พระองค์อาจทรงแสดงความรักและแสดงพระกรุณาแก่ท่านอีกก็ได้
    9ข้าพเจ้าเทิดทูนพระเจ้าของข้าพเจ้า
    วิญญาณของข้าพเจ้ายกย่องพระมหากษัตริย์จอมจักรวาล
    ข้าพเจ้าชื่นชมเพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์
    10ทุกคนจงประกาศและสรรเสริญพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม
    เยรูซาเล็ม นครศักดิ์สิทธิ์เอ๋ย
    พระองค์ทรงลงโทษเจ้าเพราะกิจการของบรรดาบุตรของเจ้า
    แต่พระองค์จะทรงแสดงพระกรุณาแก่บรรดาบุตรของผู้ชอบธรรม
    11เจ้าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเหมาะสม
    จงถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์จอมจักรวาล
    ภายในเจ้า พระองค์จะทรงสร้างพระวิหารอีกด้วยความยินดี
    12ภายในเจ้า ขอพระองค์ทรงบรรเทาใจบรรดาผู้ถูกเนรเทศ
    และภายในเจ้า ขอพระองค์ประทานความรักแก่ผู้ประสบ
           ความทุกข์ยากทุกชั่วอายุตลอดไป
    13เจ้าจะส่องแสงสุกใสเจิดจ้าไปจนสุดปลายแผ่นดิน
    ชนหลายชาติจะมาพบเจ้าจากที่ห่างไกล
    บรรดาผู้อาศัยอยู่ทุกมุมโลกจะมายังที่ประทับแห่งพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์d
    ต่างนำบรรณาการมาถวายพระมหากษัตริย์แห่งสวรรค์
    ชนทุกยุคทุกสมัยจะแสดงความยินดีภายในเจ้า
    และนามของนครที่ทรงเลือกสรรจะดำรงอยู่ตลอดไป
    14ทุกคนที่สาปแช่งเจ้าจงถูกสาปแช่ง
    ทุกคนที่ทำลายเจ้าจงถูกสาปแช่ง
    ผู้ที่ทำลายกำแพงของเจ้า  ทำลายหอคอยของเจ้า
    และเผาบ้านเรือนของเจ้าจงถูกสาปแช่ง
    ส่วนทุกคนที่เคารพยำเกรงเจ้าe จงได้รับพระพร
    15จงลุกขึ้นและชื่นชมกับบรรดาบุตรของผู้ชอบธรรมเถิด
    ทุกคนจะมาชุมนุมกันและถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาล
    ผู้ที่รักเจ้าย่อมเป็นสุข
    ผู้ที่ชื่นชมยินดีในสันติสุขของเจ้าย่อมเป็นสุข
    16ทุกคนที่เคยร้องไห้เพราะเหตุร้ายของเจ้าย่อมเป็นสุข
    เขาจะยินดีกับเจ้า และจะเห็นเจ้ายินดีตลอดไป
    วิญญาณข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เถิด
    17เพราะกรุงเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นใหม่
    เป็นนครที่พระองค์จะทรงพำนักอยู่ตลอดไป
    ข้าพเจ้าจะเป็นสุข ถ้าลูกหลานของข้าพเจ้าจะได้เห็นสิริรุ่งโรจน์ของเจ้า
    และจะสรรเสริญพระมหากษัตริย์แห่งสวรรค์
    ประตูกรุงเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยนิลสีครามและแก้วมรกต
    กำแพงเมืองทั้งหมดจะสร้างด้วยเพชรนิลจินดาล้ำค่า
    หอคอยกรุงเยรูซาเล็มจะสร้างด้วยทองคำ
    เชิงเทินเป็นทองคำบริสุทธิ์
    ถนนในกรุงเยรูซาเล็มจะปูลาดด้วยพลอยสีน้ำเงินและพลอยจากเมืองโอฟีร์
    18ประตูนครเยรูซาเล็มจะกึกก้องด้วยเพลงฉลองชัย
    บ้านทุกหลังจะขับร้องว่า
“อัลเลลูยา ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล”
ผู้ที่จะถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดไปจะได้รับพระพร”

14    1เพลงสรรเสริญของโทบิตจบที่นี่

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7649
11704
19353
350518
816522
16586885
Your IP: 3.218.67.1
2020-02-24 14:23

สถานะการเยี่ยมชม

มี 684 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk