foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

1. หากอ้างอิงสิ่งใดในโลกนี้                 หรือจะมีที่ใดเสมอเหมือน
    ความรักขององค์พระเจ้าเฝ้าตักเตือน    มิเคยเลือนหลั่งเมตตาค่าอนันต์
2. เบิกอรุณอุษาแสงแหล่งชีวา              ทั้งนกกาวารีทวีสรรค์
    ธ ทรงให้ไม้ดอกงอกงามพลัน           ทุกๆวันบันดาลประทานมา
3. ณ เชิงเขากัลวาร์ ธ สิ้นชนม์             ทรงถ่อมตนยิ่งใหญ่ไถ่โทษา
    ให้ความรอดยอดยิ่งสิ่งนานา             พระเมตตารักมั่นนิรันดร์ไป
4. หากอ้างอิงคำพรรณาค่าความรัก         ยากยิ่งนักจะพบได้ในแหล่งไหน
    นอกจากในพระองค์ผู้ทรงชัย            เมตตาไซร้ใครเลยเคยเปรียบปาน