foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

รอยระลึก

1.    บนไม้กางเขนข้าฯเห็นพระองค์    ทรงพลีพระชนม์เพื่อเรา
       ลูกทำบาปหยาบช้ามัวเมา          ลูกแสนเศร้าร้าวใจ
(รับ) นี่คือรอยระลึกถึงองค์               ผู้ทรงพลีชนม์ชีพวาย
       เพื่อชาวเรารอดพ้นความตาย     อยู่ใกล้พระองค์ทรงธรรม
2.    พระโลหิตท่วมท้นกายา            ทรมานเหลือล้น
       หนามแทนมงกุฎท่านสู้ทน        จนถึงเขากัลวาร์