foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

อัลเลลูยา

รับ    อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา
1.    โอ้เหล่าบุตราทั้งหมู่ธิดา          พระราชาสวรรค์จอมสิริ
       จากตายกลับคืนชีวาวันนี้         อัลเลลูยา
2.    นางมารีอามักดาเลนา             มารดายาก๊อบแลซาโลเม
       ชวนกันมาชโลมพระกายา        อัลเลลูยา
3.    ทราบข่าวจากนางมักดาเลนา    สองสานุศิษย์ร้อนจิตวิ่งมา
       คลาไคลให้ถึงประตูคูหา          อัลเลลูยา
4.    ส่วนนักบุญยวงอาโปสโตโล     รีบร้อนจรมาเร็วกว่าเปโตร
       จึงมาถึงประตูคูหาก่อน           อัลเลลูยา
5.    เทวาประทับอยู่ในคูหา            ตรัสตอบแก่พวกนางมารีย์ว่า
       พระเจ้าเสด็จคืนชีพมาใหม่       อัลเลลูยา
6.    พระคริสตโตเจ้าเสด็จยืนอยู่     ในกลางหมู่สานุศิษย์ภิปราย
       ความสุขจงมีแก่สูทั้งหลาย        อัลเลลูยา
7.    ฝ่ายว่าโทมาสดูพระอุรา           เชิญดูพระหัตถ์และพระบาทา
       ท่านก็แคลงใจไม่ยอมจักเชื่อ    อัลเลลูยา
8.    เชิญดูโทมาสดูพระอุรา           เชิญดูพระหัตถ์พระบาททั้งซ้ายขวา
       รับว่าท่านคือพระเจ้าของข้า     อัลเลลูยา
10.   มหาลาภแก่ผู้มิได้เห็น           แต่เชื่อมั่นคงดุจจะได้เพ่ง
       เขาจะได้ชีวิตนิรันดร             อัลเลลูยา
11.   ในวาระสมโภชศักดิ์สิทธิ์นี้     ขอเกียรติยศมงคลสิริ
       จงมีแด่พระเป็นเจ้าของเรา     อัลเลลูยา
12.   ชาวเราจงพร้อมกันโมทนา    พระคุณพระองค์ทรงกรุณา
       เพรียกเสียงร้องว่าข้าขอบพระคุณ    อัลเลลูยา