foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

โกละโกธา


1.    ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา   
       ด้วยข้าแบกบาปผิดแทบวิญญาณพัง
       ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง   
       จนได้พบทางแห่งโกละโกธา
2.    ที่โกละโกธาได้ยินเสียงอ้อนวอน   
       พระบิดรพระพักตร์เปี่ยมความเมตตา
       ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยของคนชั่วช้า   
       ข้ากล้าเข้าไปด้วยนำตานองหน้า
3.    ที่นั่นข้าได้พบความรักอย่างซาบซึ้ง   
       ทรงถูกตรึงทรมานวรกาย
       รอยบาดแผลเป็นที่ชระลูกให้หาย   
       ทุกข์มลายบาปผิดก็หลุดสิ้นไป
4.    พระองค์ทนถูกทรมานก็เพื่อข้า   
       พญามารหมดฤทธิ์อำนาจของมัน
       ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในชีวัน   
       ข้าจึงสรร(ะ)เสริญพระองค์เป็นนิจ