foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

น้ำค้างจากฟ้า


รับ    ดังน้ำค้างลงมาจากฟ้า     ดังฝนตกมาจากเมฆ
       ให้ผู้ใคร่ธรรม                เสด็จมาจากสวรรค์
1.    ให้แผ่นดินบังเกิดพระผู้ไถ่
2.    เชิญมาข้าแต่พระเป็นเจ้า    โปรดอย่ารอช้าอีกเลย
3.    โปรดยกความผิดร้าย         ของชาติอิสราแอล
       ประชากรของพระองค์
4.    ข้าแต่พระเป็นเจ้า             โปรดแสดงพระเมตตา
       และประทานความรอดแก่เรา
5.    โปรดแสดงพระพักตร์ของพระองค์     และเราจะรอดพ้นทุกข์