เพลง ใจข้าแสวงหา

1.     รักพระองค์สุดล้นใจข้า            รักพระองค์สุดใจและกาย
       จิตใฝ่โหยหาความรักพระองค์    ทุกวันทิวา

รับ    จึงเข้ามาน้อมพร้อมร้องวิงวอน   ขอพระองค์เมตตา
       ให้ข้าแสวงหาเพียงน้ำพระทัย    ของพระองค์หมดสิ้นใจกายข้าวอนพระองค์

2.    หวังพบองค์ในชีวิตข้า             หวังพบองค์ตลอดนิรันดร์
       จิตใฝ่ฝันหาความรักพระองค์      ทุกวันทิวา

3.    น้อมเชื่อคำพระคริสต์สอนสั่ง      หวังมั่นคงจิตใจซื่อตรง
       เพื่อจักได้พบความรักพระองค์    ทุกวันทิวา

4.    ถึงแม้ใจข้านี้แปรเปลี่ยน          รักหมุนเวียนอ่อนแอแท้จริง
       แต่จิตใจหวังในพระเมตตา        พระองค์ช่วยนำ