foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เพลง ใจข้าแสวงหา

1.     รักพระองค์สุดล้นใจข้า            รักพระองค์สุดใจและกาย
       จิตใฝ่โหยหาความรักพระองค์    ทุกวันทิวา

รับ    จึงเข้ามาน้อมพร้อมร้องวิงวอน   ขอพระองค์เมตตา
       ให้ข้าแสวงหาเพียงน้ำพระทัย    ของพระองค์หมดสิ้นใจกายข้าวอนพระองค์

2.    หวังพบองค์ในชีวิตข้า             หวังพบองค์ตลอดนิรันดร์
       จิตใฝ่ฝันหาความรักพระองค์      ทุกวันทิวา

3.    น้อมเชื่อคำพระคริสต์สอนสั่ง      หวังมั่นคงจิตใจซื่อตรง
       เพื่อจักได้พบความรักพระองค์    ทุกวันทิวา

4.    ถึงแม้ใจข้านี้แปรเปลี่ยน          รักหมุนเวียนอ่อนแอแท้จริง
       แต่จิตใจหวังในพระเมตตา        พระองค์ช่วยนำ