foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เมื่อคุณมีศรัทธา

อธิษฐานเรื่อยไป
ไม่อาจรู้ว่าผู้ใดรับฟัง
เพลงแห่งหวังในใจนั้นดังยังเกินกว่าจะเข้าใจ
แต่เรานั้นพร้อมออกเดิน
แม้ต้องเผชิญความกลัวเท่าไร
ปาฏิหาริย์เคยสร้างไว้
รู้หรือไม่เกิดจากเรานี้

อาจเกิดสิ่งอัศจรรย์
นั้นอยู่ที่ใจ
มืดมนเท่าไร หากหวังยังมี
ยิ่งใหญ่เกินใครคิดฝัน พันเท่าทวี
หากเพียงเรานี้ ศรัทธาจริงใจ
ทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้

ยามเคว้งคว้างหวั่นใจ
คำสวดเหมือนไม่มีใครได้ยิน
ดูความหวัง ดังนกโผบิน
ไม่นานสิ้นหมดลวดลาย
แต่ยามนี้ฉันหยัดยืน
แสนตื้นตันใจเกินบรรยายได้
ตั้งจิตนำเอ่ยคำมากมาย ไม่เคยจะเอ่ยอย่างนี้

อาจเกิดสิ่งอัศจรรย์
นั่นอยู่ที่ใจ
มืดมนเท่าไร หากหวังยังมี
ยิ่งใหญ่เกินใครคิดฝัน พันเท่าทวี
หากเพียงเรานี้ ศรัทธาจริงใจ
ทุกสิ่งไม่เกินใจเรา