เพลงสดุดีที่ 21 บทเพลงขอบพระคุณสำหรับชัยชนะ

เพลงสดุดีที่ 21
บทเพลงขอบพระคุณสำหรับชัยชนะ


สดด บทนี้คงเป็นเพลงสดุดีที่ใช้ในพิธีราชาภิเษก หรือวันครบรอบปีของพิธี ตำแหน่งที่อยู่ต่อจาก สดด 20 แสดงว่า สดด บทนี้เป็นเพลงขอบพระคุณ เมื่อพระราชาทรงมีชัยในการศึกกลับมาแล้ว คริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้ขับร้องสรรเสริญพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ในฐานะที่ทรงพิชิตบาปและความตาย นอกจากนั้นยังเป็นบทภาวนาขอให้พระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายทิพย์ของพระองค์ รวมทั้งมนุษยชาติทั้งมวล ได้มีส่วนร่วมในชัยชนะของพระองค์ด้วย

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระราชาทรงเปรมปรีดิ์ในพระอานุภาพของพระองค์
ทรงชื่นชมอย่างมากที่พระองค์ประทานชัยชนะ
2    พระทัยปรารถนาสิ่งใด พระองค์ก็ประทานให้
พระโอษฐ์ทูลขอสิ่งใด พระองค์ก็ไม่ทรงปฏิเสธเลย

3    เพราะพระองค์เสด็จมาพบพระราชาพร้อมด้วยพระพรให้เจริญรุ่งเรือง
ทรงวางมงกุฎทองคำบริสุทธิ์ไว้บนพระเศียร
4    พระราชาทรงวอนขอชีวิต พระองค์ก็ประทานให้
เป็นชีวิตยืนยาวตลอดไป

5    ความรุ่งโรจน์ของพระราชานั้นยิ่งใหญ่ เพราะพระองค์ประทานชัยชนะ
พระองค์ทรงบันดาลให้พระราชารุ่งเรืองและยิ่งใหญ่
6    พระองค์ประสาทพระพรแก่พระราชาตลอดไป
ทรงทำให้ปลื้มปีติอย่างยิ่งเฉพาะพระพักตร์พระองค์
7    เพราะพระราชาทรงเชื่อมั่นในพระยาห์เวห์
ความรักมั่นคงของพระผู้สูงสุดจะคุ้มครองพระองค์ไว้มิให้หวั่นไหว

8    พระหัตถ์ของพระองค์จะไปถึงมวลศัตรู
พระหัตถ์ขวาของพระองค์จะไปถึงผู้ที่เกลียดชังพระองค์
9    พระองค์จะทรงทำให้เขาเป็นเสมือนเตาไฟที่ลุกโชน
ในวันที่จะทรงสำแดงพระพักตร์ของพระองค์
พระยาห์เวห์จะทรงทำลายเขาด้วยพระพิโรธ
ไฟจะเผาผลาญเขา
10    พระองค์จะทรงทำลายล้างลูกหลานของเขาไปจากแผ่นดิน
และจะทรงทำลายเผ่าพันธุ์ของเขาไปจากหมู่มนุษย์

11    แม้เขาทั้งหลายวางแผนร้าย
และคิดอุบายก่อการร้ายต่อพระองค์
เขาจะไม่มีวันทำได้สำเร็จ
12    เพราะพระองค์จะทรงบันดาลให้เขากลับหลังหนีไป
จะทรงเล็งลูกธนูใส่หน้าของเขา

13    ข้าแต่พระยาห์เวห์    ขอทรงได้รับการสรรเสริญเพราะพระเดชานุภาพ
เราทั้งหลายจะขับร้องถวายพระเกียรติแด่พระอานุภาพของพระองค์