เพลงสดุดีที่ 130 การรอคอยให้พระเจ้าทรงไถ่กู้

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เพลงสดุดีที่ 130
การรอคอยให้พระเจ้าทรงไถ่กู้

สดด ประเภท “คำอ้อนวอน” บทนี้เป็นหนึ่งในจำนวน “เพลงสดุดีขอสมาโทษ” 7 บท (ได้แก่ สดด 6; 12; 38; 51; 102; 130; 143) สดด 130 นี้เป็นบทที่ใช้บ่อยที่สุดทั้งในพิธีกรรมและในการภาวนาส่วนตัวควบคู่กับ สดด 51 เพลงสดุดีบทนี้สอนเรื่องชีวิตภายในอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลร้ายของบาป และยังสอนด้วยว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาและทรงความรักอันใหญ่หลวง ทรงพร้อมเสมอที่จะให้อภัย สำหรับคริสตชน ไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าพระเจ้าทรงถือว่าบาปเป็นเรื่องหนัก แต่ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็พร้อมเสมอจะให้อภัย
บทเพลงของผู้แสวงบุญ1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าร้องหาพระองค์จากเหวลึก
2    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า
        โปรดเงี่ยพระกรรณฟังเสียงวอนขอของข้าพเจ้า
3    ข้าแต่พระยาห์เวห์ หากพระองค์ทรงเก็บรักษาความผิดไว้
        ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดเล่าจะยืนหยัดอยู่ได้?
4    แต่พระองค์ประทานอภัย
        จึงได้รับความเคารพยำเกรง
5    ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์
        วิญญาณข้าพเจ้าวางใจในพระวาจาของพระองค์
6    วิญญาณข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า
        ยิ่งกว่าคนยามเฝ้ารอแสงอรุณ
        ยิ่งกว่าคนยามเฝ้ารอแสงอรุณ
7    อิสราเอลจงหวังในพระยาห์เวห์เถิด
        เพราะพระยาห์เวห์ทรงความรักมั่นคง
8    พระองค์จะทรงไถ่อิสราเอล
        ให้พ้นจากความผิดทั้งปวง