เพลงสดุดีที่ 128 พระเจ้าทรงอวยพรผู้จงรักภักดี

เพลงสดุดีที่ 128
พระเจ้าทรงอวยพรผู้จงรักภักดี

เพลงสดุดีประเภทปรีชาญาณบทนี้ เป็นภาพของครอบครัวของผู้มีใจศรัทธาที่พระเจ้าประทานพระพรให้มีความสุข ทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจ สดด บทนี้เน้นว่าการมีบุตรหลายคนเป็นพระพรพิเศษจากพระเจ้า ในความหมายของคริสตชน สดด บทนี้เป็นภาพของพระศาสนจักรในอุดมการณ์ พระศาสนจักรเป็นเสมือนภรรยาที่มีพระคริสตเจ้าเป็นเสมือนสามี บรรดาสัตบุรุษเป็นเสมือนบุตรที่อยู่รอบโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรับศีลมหาสนิทซึ่งเป็นอาหารฝ่ายจิต อย่างไรก็ตามสังคมปัจจุบันกำลังคุกคามคุณค่าของครอบครัวคริสตชนด้วยวิธีการต่างๆ เราจึงต้องพยายามปกป้องศักดิ์ศรีและค่านิยมของครอบครัวคริสตชนไว้ เพื่อทำให้ภาพของพระศาสนจักรในฐานะครอบครัวของพระเจ้าปรากฏเด่นชัดได้ในสังคมปัจจุบัน
บทเพลงของผู้แสวงบุญ1    ผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข
        เขาเดินอยู่ในมรรคาของพระองค์
2    ท่านจะมีอาหารกินจากงานที่ท่านทำ
        ท่านจะเป็นสุขและเจริญรุ่งเรือง
3    ภรรยาของท่านจะเป็นดั่งเถาองุ่นที่มีผลดกภายในบ้านของท่าน
        บุตรของท่านจะเป็นเหมือนหน่อต้นมะกอกเทศนั่งอยู่รอบโต๊ะอาหาร
4    บุรุษผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์จะได้รับพระพรเช่นนี้
5    ขอพระยาห์เวห์ประทานพระพรแก่ท่านจากศิโยน
        ขอให้ท่านเห็นความรุ่งเรืองของกรุงเยรูซาเล็ม
        ทุกวันตลอดชีวิตของท่าน
6    ขอให้ท่านมีชีวิตยืนนานจนเห็นหลานเห็นเหลน
        สันติสุขจงมีแด่อิสราเอล