^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

เพลงสดุดีที่ 103 คำสรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้า

เพลงสดุดีที่ 103
คำสรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้า

สดด บทนี้เป็นเพลงสดุดีที่ไพเราะที่สุดบทหนึ่งอย่างแน่นอน เนื้อหาของเพลงสดุดีบทนี้สะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจที่ลึกซึ้งและความศรัทธาที่ละเอียดอ่อน ซึ่งไม่สู้จะพบได้บ่อยนักในเพลงสดุดีบทอื่นๆ นอกจากนั้น สดด บทนี้ยังเป็นคำประพันธ์ (ในภาษาฮีบรู) ที่มีความไพเราะเป็นพิเศษด้วย เนื้อหาของ สดด บทนี้สรรเสริญความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึ่งครองคลุมไปถึงมนุษย์ที่ทำผิดด้วย ผู้ประพันธ์เริ่มจากความกตัญญูส่วนตัวต่อพระเจ้า แล้วจึงคำนึงถึงพระกรุณาที่ทรงมีต่อประชากรอิสราเอลและมวลมนุษย์ แม้กระทั่งบาปก็ไม่อาจทำลายความสัมพันธ์นี้ได้ เพราะพระเจ้าทรงเป็นเสมือนบิดา ทรงทราบดีถึงความอ่อนแอของมนุษย์ซึ่งเป็นประชากรของพระองค์
ของกษัตริย์ดาวิด1   วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด
        ส่วนลึกของข้าพเจ้า จงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
2    วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด
        จงอย่าลืมพระคุณต่างๆที่พระองค์ประทานให้
3    พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่าน
        ทรงรักษาโรคภัยทั้งปวงของท่าน
4    ทรงช่วยชีวิตของท่านให้พ้นจากเหวลึก
     ประทานความรักมั่นคงและพระเมตตาเป็นดังมงกุฎแก่ท่าน
5    พระองค์ประทานสิ่งดีๆอย่างเต็มเปี่ยมตลอดชีวิตของท่านa
        ทรงบันดาลให้ท่านเป็นหนุ่มอยู่เสมอเหมือนนกอินทรี
6    พระยาห์เวห์ทรงปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม
        ประทานความยุติธรรมต่อทุกคนที่ถูกข่มเหง
7    ทรงสำแดงให้โมเสสรู้ทางของพระองค์
        ทรงสำแดงให้บรรดาบุตรของอิสราเอลเห็นพระราชกิจของพระองค์
8    พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและทรงเมตตาสงสาร
        กริ้วช้า ทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม
9    พระองค์ไม่ทรงกล่าวโทษเราตลอดไป
        ไม่ทรงเคืองแค้นเป็นเวลานาน
10 พระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามที่บาปของเราสมควรจะได้รับ
        ไม่ทรงตอบแทนเราให้สาสมกับความผิดของเรา
11    ท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใด
        ความรักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้น
12    ตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใด
        พระองค์ก็ทรงกันความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้น
13    บิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใด
        พระยาห์เวห์ก็ทรงเมตตาสงสารผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น
14    เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร
        ทรงระลึกได้ว่าเราเป็นเพียงฝุ่นดิน
15    วันเวลาของมนุษย์เป็นเหมือนต้นหญ้า
        เขารุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ในทุ่ง
16    เมื่อลมพัดผ่านมา ก็อันตรธานไป
        ไม่เหลือสิ่งใดให้เห็นอีกเลย
17    แต่ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์นั้น
        ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
    พระยุติธรรมของพระองค์ก็ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน
18        ต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์
        และระลึกถึงบทบัญญัติของพระองค์เพื่อปฏิบัติตาม
19    พระยาห์เวห์ทรงสถาปนาพระบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในสวรรค์
        พระอาณาจักรของพระองค์แผ่ขยายไปทั่วจักรวาล
20    จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์
        ท่านทั้งหลายผู้ทรงพลังเข้มแข็งและปฏิบัติตามพระวาจา
    พร้อมสรรพที่จะฟังเสียงพระบัญชา
        จงถวายพระพรแด่พระองค์เถิด
21    จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด พลโยธาทั้งหลายของพระองค์
        ซึ่งเป็นผู้รับใช้และปฏิบัติตามพระประสงค์
22    จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด ผลงานทั้งปวงของพระองค์
        ในทุกสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงปกครอง
    วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8368
11704
20072
351237
816522
16587604
Your IP: 3.218.67.1
2020-02-24 15:33

สถานะการเยี่ยมชม

มี 225 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk