เพลงสดุดีที่ 67 บทเพลงขอบพระคุณ

เพลงสดุดีที่ 67
บทเพลงขอบพระคุณ

    ทุกๆ ปีประชากรอิสราเอลมาชุมนุมกันเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวผลิตผลทางเกษตร เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ตนได้รับจากพระองค์ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินเป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้าทรงพระอานุภาพและทรงพระทัยดี อิสราเอลต้องการประกาศให้ชนชาติต่างๆ ทั่วโลกรู้ความจริงข้อนี้ เพื่อชนทุกชาติจะได้ร่วมใจกับอิสราเอลสรรเสริญพระเจ้า และวอนขอพระพรอื่นๆ อีกด้วย เราคริสตชนอาจใช้เพลงสดุดีบทนี้เพื่อจุดประสงค์และในบริบทเดียวกันกับที่อิสราเอลเคยใช้ เพียงแต่ว่าสำหรับคริสตชนพระพรของพระเจ้า ไม่จำกัดอยู่ที่การเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพระพรใหม่อื่นๆจากพระบิดาซึ่ง "ประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์เดชะพระคริสตเจ้า" (เทียบ อฟ 1:3) เราต้องประกาศให้ชาวโลกรู้ด้วยว่าพระพรเหล่านี้มาจากไหน
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ใช้เครื่องสายประกอบ เพลงสดุดี บทเพลง1    ขอพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาและประทานพระพรแก่เรา
        ขอพระองค์โปรดให้พระพักตร์ฉายแสงมาเหนือเรา
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
2    แล้วแผ่นดินจะรู้จักทางของพระองค์
        นานาชาติจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้น
3    ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ประชาชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
        ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค์
4    ชนชาติทั้งหลายจงเปรมปรีดิ์และโห่ร้องด้วยความยินดี
         เพราะพระองค์ทรงปกครองประชาชาติด้วยความเที่ยงธรรมc
        และทรงนำชนชาติทั้งหลายบนแผ่นดิน
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
5    ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ประชาชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
        ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค์
6    แผ่นดินผลิตพืชผล
        พระเจ้า พระเจ้าของเราทรงอวยพรเรา
7    ขอพระเจ้าทรงอวยพรเรา
        ขอให้ทุกคนทั่วแผ่นดินยำเกรงพระองค์