แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
ลูกยอม

surrenderพระเป็นเจ้าและพระเจ้าของลูก  โปรดเข้ามาในตัวลูก

เข้ามาและพำนักอยู่ภายในรากฐานแห่งชีวิตของลูก

ข้าแต่พระเจ้า  โปรดรับลูกไว้อย่างครบครัน

ทุกสิ่งที่ลูกเป็น  และทุกสิ่งที่ลูกมี

ทุกสิ่งที่ลูกฝัน  และทุกสิ่งที่ลูกทำ

พระเป็นเจ้าและพระเจ้าของลูก  โปรดเข้ามาในลูก

โปรดรับเอาความคิดและความปรารถนาในส่วนลึกของลูก

เปลี่ยนแปลงลูกให้เหมือนพระองค์

เปลี่ยนแปลงลูกเถิด  พระเจ้าข้า

โปรดรับลูกไว้อย่างครบครัน

โปรดปลดปล่อยลูกให้เป็นอิสระจากความขุ่นเคืองใจ  ความเจ็บแค้น  และจากภาระทั้งหลาย

โปรดนำสิ่งดีๆ กลับมา  และขจัดเรื่องเลวร้ายทั้งหลายออกไป

โปรดชำระลูกให้บริสุทธิ์

โปรดขจัดความนึกคิดและดับความทะยานอยากทั้งหลายของลูกให้สิ้นไป

ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์ประสงค์สิ่งใดจากลูก

โปรดทำกับลูกตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิด พระเจ้าข้า

ลูกยอม