แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การภาวนาคืออะไร

girl praying 6การภาวนาคือ การพูดคุยกับพระเจ้า

การภาวนาคือ การมอบหัวใจของเธอให้กับพระเจ้า

การภาวนาคือ ความเงียบ

การภาวนาคือ การขอบคุณพระเจ้า

การภาวนาคือ การถาม การบอกเล่าทุกสิ่งกับพระเจ้า 

เช่น ความกังวล  ความกลัว

ทุกอย่างที่รบกวนมโนธรรมของเธอ  

ทุกอย่างที่เธอพอใจ

การภาวนายังหมายถึง

การยอมรับความเสียใจ

และการวอนขอพระเจ้า

ให้ทรงเข้ามาในความยากลำบากของเรา

 

พระบิดาเจ้าสวรรค์ของเรา

อยู่ใกล้ชิดเรามาก

พระองค์ทรงมองเธอ  ฟังเธอ

ทรงรู้จักเธออย่างแท้จริง

ทรงสนใจเธอ

ดุจดังมารดาที่ดีเอาใจใส่บุตรของตน

พระองค์ทรงมีเวลาสำหรับเธอตลอดทั้งปี

ทรงให้เธออย่างมาก

มากกว่าที่เธอจะนึกฝัน

 

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ไม่มีใครต้องการพระเจ้ามากเท่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกไร้ประโยชน์และอ่อนแอ เพราะข้าพเจ้าไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ความลับของข้าพเจ้าง่ายๆคือ ข้าพเจ้าสวดภาวนา  ข้าพเจ้ารักการสวดภาวนา มีการกระตุ้นให้สวดภาวนาอยู่เสมอในตัวข้าพเจ้า การสวดภาวนาขยายหัวใจของข้าพเจ้าจนสามารถบรรจุพระพรของพระเจ้าคือพระองค์เองได้ เราต้องการการสวดภาวนาอย่างถูกต้องเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นเราจะล้มเหลว ท่านต้องการสวดภาวนาอย่างดีขึ้น มากขึ้น ถ้าเราต้องการที่จะมีความสามารถในการรัก เราต้องสวดภาวนา

คุณแม่เทเรซา

(นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา)

 

 ถ้าท่านเลิกสวดภาวนา พระเจ้าจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีความสำคัญสำรับท่าน  

Carlo Maria Cardinal Martini

(1927-2012)